phone numbers

قبل از آموزش تعمیر ECUدر هنگام خاموشی و روشن بودن و موارد ایمنی حفاظت از آنرا جدی گرفت تا آسیب کمتری به آن وارد شود از جمله:
*بازکردن سیم باطری زمانی که اتومبیل روشن میباشد. ولتاژ تولیدی دینام حدود14 ولت است ،اما باید آگاه بود که این ولتاژ ،ولتاژ میانگین تولیدی دینام است. تولید دینام برحسب دور موتور و بار گرفته شده از دینام متغیر بوده و گاهی اوقات به16 ولت نیز می رسد.درحالت عادی که سیم باطری وصل است این نوسان به خاطر خاصیت خازنی باطری کم می شود اما اگر سیم باطری در هنگامی که ماشین روشن ،باز شود . این نوسانات می تواند برروی قسمت های الکترونیکی مثل یونیت های خودروتاثیر بدی  داشته باشد سیم باطری راجدا کنیم و به طور حتم احتمال سوختن ECUوجو دارد.
*تست جرقه ازروی وایر شمع با اتصال آن به بدنه . وقتی سرشمع ها را بلند می کنید ،ممکن است که مقدار جریان نابهنگام غیرقابل کنترلی رادر کویل ایجاد کنید. برق ایجاد شده کویل بابرق سیم پیچ اولیه آن دارای تاثیر مقابل هم می باشد اولیه کویل نیز برق خود را مستقیما ازECUمی گیرد. این کار ممکن است موجب ایجاد نوسانات برق درماشین شود و سبب صدمه به قسمت های الکترونیکی و حساس به خصوص ECUشود.
*  اگر پشت جعبه ایسیو را بازکنید مشاهده می شود که برای جلوگیری از نفوذ آب ، فیبر مدار و حتی پین های داخلی با ماده ای موم ماننداستتار شده است اما پین های خارجی سوکت ECUبدون محافظ هستند و نفوذ آب به آنها موجب اتصال کوتاه خارجی شده و ممکن است به احتمال زیاد بهECUصدمه برسد.
*دست زدن به پین های ECUیکی از مواردی که اغلب با آن ناآشنا بوده ویا مورد غفلت قرار می گیرد دست زدن به پین هایECUاست که به دلیل ریسک الکتریسیته ساکن بدن می تواند موجب آسیب زدن های جدی به آن شود.