phone numbers

آموزش تعمیر ECU

مخف عبارت electronic control unitیا واحد کنترل الکترونیکی است تقریبا از سال 1982 میلادی بصورت تجاری برای بهبود سیستم های کنترل موتور اتومبیل ها مخصوصا در زمینه سوخت رسانی از واحد کنترل الکترونیکی استفاده شد.ecuیک کامپیوتر کوچک میکروکنترلر است که یک برنامه نویسی ایه برای این هدف دارد. برنامه داخل ان مفاهیمی نظیر میزان مخلوط شدن هوا و سوخت کنترل دما و سیستم خنک کننده موتور کنترل انتقال قدرت و همچنین کنترل دیگر قسمت های الکترونیکی خودرو رادرون خودرو دارد. این کامپیوتر وظیفه کنترل و مدیریت تمامی قسمت های خودروخصوصا موتور و سیستم انتقال قدرت را برعهده دارد.

تعمیر ecu

 

چرانیازبه مدیریت توسط ECUداریم؟

کنترل الکترونیک خودرو یک راهکار پیشرفته است که استفاده از ان بسیاری از چالش ها را در زمینه نگهداری خودرو راحل کرده است . قابلیت انعطاف پذیری و انطباق با محیط های مختلف همچنین مدیریت یکپارچه و خطی الکترونیک امکان یک سیستم و سیکل بی عیب و نقص راایجاد می کند.مثلا در سیستم های قدیمی سوخت رسانی موسوم به کاربراتور مخلوط هواو سوخت کاملا تصادفی و یکنواخت و براساس مکش موتور خودرو به درون سیلندر تزریق می شد. این باعث می شود در دور های بالای موتور مخلوط هواوسوخت غلظت کافی را نداشته باشد همچنین دردورهای پایین این لظت زیاد باشد که اصطلاحا موتور خام می سوزد یادردماهای متفاوت همچنین ارتفاع از سطح دریا عملکرد موتور خودرو بصورت محسوس تغییر می کند این به این دلیل است که برای شرایط مختلف آب و هوایی همچنین دما یک روش سوخت رسانی مکانیکی و براساس مکش طبیعی موتور خودرو تدارک دیده شده است که باعث می شود مصرف سوخت بالا برود و همچنین راندمان موتور پایین باشد اما با ورود سیستم الکترونیک انژکتوری این مساله مرتفع شده است.سیستم کنترل الکترونیک خودرو با استفاده از سنسور های هوا ،دما، فشار و گازهای خروجی یک سری داده دراختیار می گیرد که براساس  آن میزان مخلوطسوخت و هوا رابه درون موتور تزریق می کند. در موتورهای انژکتوری یا تزریق سوخت مستقیم میزان سوخت مورد نیاز در شرایط مختلف توسط کنترل الکترونیکی انجام می شودECU براساس برنامه و الگوریتم داخلی خود همچنین داده های دریافتی از سنسورها تصمیم میگیرد که در بازه ای زمانی مقدار سوخت و هوای ورودی به سیلندر را کنترل کند. دردورهای بالای موتور همچنین در دورهای پایین یادر دمای پایین هوا در هنگام استارت خودرو این فاکتورها تفاوت دارد که یک کنترل الکترونیکی یا ایسیو می تواند به راحتی از پس آن بربیاید بدین ترتیب با وجود کنترل الکترونیکی خودرو موسوم به ECUدر شرایط آب و هوایی و دماهای مختلف موتور پاشش سوخت توسط ECUانجام و مدیریت می شود که راندمان موتور رابالا برده و باعث کاهش و بهینه شدن مصرف سوخت می شود تمامی این عوامل شامل سیکل های الکترونیک است که درکسری از ثانیه انجام می گیرد.

ECUازچه قسمت هایی تشکیل می شود؟

حافظه موقت RAM

درحافظه موقت اطلاعات دریافتی از سنسورها به منظور پردازش بصورت موقتی و لحظه ای ذخیره می شوند که بعد ازپردازش پاک می شوند .حافظه موقت اطلاعات ورودی سنسور ها رادرون خود به منظور بهره برداری توسط پردازنده و پردازش برروی آنها درون خود در کسری از ثانیه ذخیره می کند.

واحد پردازش ECU

در واحد پردازش ECUمغز اصلی واحد کنترل الکترونیکی تصمیم گیری می شود این تصمیم گیری می شود این تصمیم گیری براساس اطلاعات ورودی توسط سنسورها در RAMهمچنین اطلاعات پایه ROMصورت می گیرد. مثلا یک فرمول کلی برای بهترین حالت احتراق وجود دارد که میزان مخلوط سوخت و بنزین را تایین می کند این فرمول بصورت 78درصد هواو22درصد سوخت است که درون ROMبه عنوان اطلاعات پایه ای وجود دارد همچنین اطلاعاتی که ذخیره می شود و عمل پردازش در اینجا انجام می شود بدین براساس فرمول پایه انژکتور ها چه مقدار سوخت رابرای بهینه ترین حالت ممکن احتراق به درون سیلندر تزریق کنند.

حافظه دائم ROM

حافظه دائم شامل اطلاعات پایه برنامه ریزی شده توسط کارخانه است که مفاهیم کلی کنترل الکترونیکی در آن است و پاک نمی شود این اطلاعات توسط ECUبه عنوان مرجع برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد . تصمیم گیری در واحد کنترل الکترونیکی معنایی مدیریتی نیز دارد چراکه براساس یک الگوریتم انجام می شود و مفاهیم آن کاملا منطقی است.

سنسورها اجزای وابسته بهECUخودرو

سنسورهای اجزایی هستند که اطلاعات مورد نیاز ECUرابرای آنالیز و تصمیم گیری مهیا می سازند. سنسورهای مختلفی از نطر کاربرد و کارایی وجود دارند که تمام آنها اطلاعات خودرا از طریق پالس ها و دیتاهای الکترونیک در اختیار واحد کنترل الکترونیکی ECUقرار می دهند سنسورفشار،سنسور دما،سنسور اکسیژن،سنسور گشتاور ،سنسور فشار روغن ازجمله سنسورهای پایه ای هستند که اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری ECUرافراهم می آورند.

سنسور گشتاور

سنسورگشتاور میزان بارونیروی Nرو گیربکس اتومبیل رااندازه گیری می کند و این مقدار رادراختیارECUقرار می دهد تا واحد کنترل الکترونیکی بهترین حالت برای تعویض دنده را تصمیم گیری کند.همچنین این حالت برای مسیرهای لغزنده کاربرد دارد که به موجب عدم هرزگردی چرخ های خودرو واحد ECUتصمیم گیری می کند. ECUبا مدیریت نیروی انتقالی به هرچرخ از هرزگردی آنها جلوگیری می کنددر خودروهای چهار متحرک 4WDاین سنسور نقش کلیدی بازی می کند و ارتباط موتور کلاج دفرانسیل و سیستم انتقال قدرت موتور توسط این سنسور بهینه می شود.

تعمیرات ecu

سنسور فشار:سنسور فشار اطلاعات فشار اتمسفری که موتور در آن کار می کند رادراختیارECUقرار می دهد . هرچقدرفشار اتمسفر در داخل مینفولد بیشتر است. با استفاده از اطلاعات فشار اتمسفری دریافتی توسط این سنسور ECUبا استفاده از اطلاعات داخلی خود تصمیم می گیرد که میزان سوخت ورودی برای بهترین و بهینه ترین حالت چقدرباشد. فشار هوا عامل تاثیر گذار همچنین یک فاکتور اصلی برای احتراق سوخت می باشد. این سنسور همراه با سنسور اکسیژن در احتراق و سیستم سوخت رسانی همچنین مصرف سوخت موتور خودرو نقش کلیدی دارد.

سنسور دما: دمای موتور به سانتی گراد را دراختیار ECUقرار می دهد این دما بسیار مهم است چراکه برای احتراق بهتر موتور همچنین گردش سیال روغن دما باید بین 70تا80درجه سانتی گراد باشد و از آنجا که آب در100درجه به جوش می آید ECUتصمیم گیری می گیرد که در چه بازه ای موتور را خنک کند این تایم خنک سازی چقدر باشد که از مقدار تعیین شده پایین تر نباشد.ECUبه صورت الکترونیکی یک دریچه رابرای ورود آب داغ درون موتور رابه درون رادیاتور راباز می کند که پس از رسیدن به دمای پایین مورد نظر این دریچه را می بندد . دراتومبیل های قدیمی این عمل توسط ترموستات انجام می گرفت که دقت کافی رانداشت.

سنسور اکسیژن:سنسور اکسیژن نقش کلیدی در احتراق موتور بازی می کند. این سنسور بادراختیرا گذاشتن اطلاعات میزان اکسیژن موجود در هوا همچنین غلظت آن باعث می شود کهECUتصمیم بگیرد که چه میزان سوخت برای ترکیب بااین هوا برای بهترین و بهینه ترین حالت ممکن مورد نیاز است و بصورت الکترونیکی به انژکتورها در میزان پاشش سوخت دستور می دهد. یک فرمول ترکیب هواوسوخت برای بهترین حالت احتراق درون ECUبرنامه ریزی شده است کهECUبراساس این فرمول و اطلاعات دریافتی از سنسوراکسیژن میزان پاشش سوخت را تنظیم می کند که بهترین حالت احتراق انجام شود.

بصورت کلی تعمیرات ECUخودرو به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

مانند تمام سیکل های ترکیبی دوره کارکرد موتورهای درون سوز نیز که به واسطه ECUعمل می کنند دچار مشکل و خطا می شوند . این حالت خطا شامل دوحالت کلی است که آموزش براساس انها انجام می شود. حالت اول خراب شدن خودECUاست که برای عیب یابی و تعمیر آن آموزش های لازم داده می شود وحالت دوم خراب شدن سنسورهای وابسته بهECUاست که در عملکردان خطا ایجاد می کند.

عیب یابی مدار الکترونیک خودرو

ECUیک قطعه الکترونیکی است که عواملی مانند ضربه رطوبت اختلاف فشار ونوسانات و اتصال الکتریکی باعث بروز خرابی در آنها می شود برای اینکه یکECUعیب یابی شود باید مفهوم کلی آن درک شود.

آموزش مفاهیم کلی و عمیق/نرم افزار های تست و آنالیز/آموزش های الکترونیکی