phone numbers

جزوه شماره 
5

پیغامهای 
نرم افزاری

 

پیغامهای نرم افزاری
                                      (در نوکیا )1)PHONE START – UP FALLED       
در این حالت ابتدا گوشی را ریست نموده (در گوشیهای  6600 با کلیدها +*,3,CALLکلید پاور) و در گوشیهای دیگر بوسیله BOX در صورتی که درست نشد   گوشی را FLASH میکنیم در صورتی که درست نشد              IC FLASH را تعویض میکنیم . 
2)APP CLOSED  
در این حالت به علت اضافه شدن حجم اطلاعات بر روی حافظه گوشی و یا MEMORY CARD ایجاد میشود و از طریق ریست نرم افزاری رفع اشکال می گردد . 
 *#7370#(در نوکیا)
حافظه گوشی را با کد روبرو ریست میکنیم را از طریق مراحل زیر ریست میکینیم . MEMORY CARD
گوشی یکطرفه شده و تماس به بیرون نداریم : 
(در نوکیا) 3) CHECK OPERATOR SERVICE
(در نوکیا)4) MEMORYFULL
 در صورتی که در این حالت گوشی ویروسی شده باشد با این پیغام مواجه میشویم , که در این حالت  MEMORY CARD خالی می باشد ولی با این پیغام مواجه می شویم , گوشی را از طریق ریست نرم افزاری میتوان رفع اشکال نمود .
(در نوکیا) 5) CALL NOT ALLOWED
(در نوکیا) 6) CONTACT SERVICE
درصورتیکه در هنگام روشن نمودن گوشی مستقیما" با این پیغام مواجه میشویم , اشکال به صورت نرم افزاری بوده که از طریق FLASH  نمودن  رفع اشکال می گردد و در صورتیکه در هنگام روشن نمودن گوشی ابتدا با پیغام INSERT SIM CARD مواجه شویم , سپس با پیغام CONTACT SERVICE مواجه میگردیم , اشکال به صورت سخت افزاری بوده و از طریق تعویض IC AUDIO و یا در سری گوشیهای جدید UEM این عمل انجام می پذیرد . 
(درنوکیا)7) SIM CARD REGISTRATION FALLED
در این حالت یا سیم کارت را از مخابرات قطع کردند و یا شماره سریال گوشی در شبکه ثبت نشده است . 
8) SIM CARD NOT ACCEPTED  
در این حالت گوشی کد دار می باشد که کد شبکه بر روی E2PRON  فعال و از طریق UNLOCK کردن نرم افزاری رفع اشکال می گردد . می توانیم از طریق نرم افزاری کد گوشیهایی که مخصوص سیم کارت های شرکت خودشان است را باز کنیم و با سیم کارتهای معمولی از آنها استفاده کنیم 
(در سامسونگ) 9)SYSTEMFAIL URE AND CONTACTPROVIDER                    
در این حالت ابتدا تست BACK UPو سیستم کانکتور و در مرحله آخر E2PROMبه صورت نرم افزاری 
(در سامسونگ) 10)PLEASEWAIT
در این حالت اشکال مربوط به : 1- سیم کارت 2- محفظه سیم کارت      3- E2PROM                  
(در سامسونگ)11)LIMITED SED SERVICE
1-    تست سیم کارت از نظر قطعی از مخابرات 
2-    در صورتی که گوشی آکبند باشد ثبت شماره سریال گوشی درشبکه و در صورتی که کارکرده باشد اصلاح نرم افزاری E2PROM و نهایتاً تعویض PF
(در سامسونگ) 12)CALL FALLED
اشکال مربوط به PF می باشد .
گوشی یکطرفه شده و تماس به بیرون نداریم . 
(در سامسونگ)13)CALL ENDED
(در سامسونگ) 14)VERLPI
رفع اشکال از طریق اصلاح نرم افزاری بر روی E2PROM انجام  می پذیرد .
گوشی یک طرفه شده و تماس به بیرون نداریم  
 (در سامسونگ)15)CALL REFUSED
(در نوکیا و زیمنس)16)CALL REJECTED
در گوشی نوکیا پیغام سوختن سیم کارت و در گوشی زیمنس پیغام قطعی از طرف مخابرات می باشد . 
(درزیمنس)17)DEVICE REJECTED
در صورتی که گوشی کارکرده باشد اصلاح نرم افزاری بر روی E2PROM و در صورتی که گوشی آکبند باشد ثبت شماره سریال در شبکه 
(در سامسونگ)18)WRONG CARD
بوسیله باز کردن قفل شبکه از روی E2PROM میتوان رفع اشکال نمود . 
(در پاناسونیک و سونی اریکسون)19)INSERT CORRECT SIM CARD
بوسیله باز کردن قفل شبکه ازروی E2PROM می توان رفع اشکال نمود.
(در زیمنس)20)INVALID SIM
 بوسیله باز کردن قفل شبکه ازروی E2PROM می توان رفع اشکال نمود.
(در موتورولا)21)SPECIAL CODE
بوسیله باز کردن قفل شبکه ازروی E2PROM می توان رفع اشکال نمود.
(در آلکاتل)22)NETWORK LOCK
بوسیله باز کردن قفل شبکه ازروی E2PROM می توان رفع اشکال نمود.
(باز کردن قفل گوشی درگوشیهایی که رمز فراموش شده)
                               23)PHONE LOCK ENTER PASSWORD
سیم کارت را در نمی آوریم (در آلکاتل)25228352
سیم کارت را در می آوریم (در سامسونگ) *2767*2878#
سیم کارت را در نمی آوریم (در موتورولا)20010903
24)SIM LOCK ENTER PASSWORD
(باز کردن قفل سیم کارت در گوشیهایی که رمز آن فراموش شده باشد)
باز کردن قفل از طریق نرم افزاری 
(در سامسونگ)25)PHONE LOCK NEEDS SERVICING
اصلاح نرم افزاری بر روی E2PROM
(در نوکیا)26)ENTER SECURITY CODE
باز کردن قفل از طریق نرم افزار 
(در نوکیا)27)NOT CHARGING
در نوکیا پیغام عدم شارژ میباشد ایراد می تواند نرم افزاری و یا سخت افزاری باشد . 
(در نوکیا)28)RECONNECT CHARGING
این پیغام در حالت شارژ خودبخود مشاهده می گردد 
در سری گوشیهای سامسونگ اتصالی در سیستم کانکتور (که تعویض میگردد)
در سری گوشیهای سونی اریکسون مقاومت فیوزی مدا رشارژ (که تعویض میگردد)
در سری گوشیهای زیمنس مقاومت LOKمدار شارژ (که تعویض میگردد)
در سری گوشیهای نوکیا مشکل مربوط است به آی سی تغذیه (که تعویض میگردد)
29)NO METWORK
عدم آنتن دهی در RX و ایراد می تواند هم نرم افزاری و هم سخت افزاری باشد . 
30)NO ACCESS
عدم آنتن دهی در TX و ایراد می تواند هم نرم افزاری و هم سخت افزاری باشد . 
گوشی یک طرفه شده و تماس به بیرون نداریم.
 (در آلکاتل)31)CALL BARRED