phone numbers

جزوه آموزشی سیستم دوگانه سوز CNG

گاز CNG چیست؟؟؟؟

مقایسه آلاینده  های بنزین و گاز و تاثیر هر یک بر محیط زیست و کاتالیست کانورتور

LPGچیست؟؟؟؟

نسل های سیستم سوخت رسانی

طرح شماتیک کیت نسل اول روی خودرو کاربراتوری

میکسر هوا و سوخت

ادوانسر

امولاتور

طرح شماتیک یک کیت نسل دوم روی خودرو انژکتوری

تشریح عملکرد روی کیت های نسل 2

موتور پله ای

طرح شماتیک کیت نسل دوم روی خودروی انژکتوری

سنسور اکسیژن

تشریح عملکرد کیت های نسل 3

تشریح عملکرد کیت های نسل 4

نسل های سیستم سوخت رسانی 

اصول عملکرد سیستم

جانمائی قطعات و تصوی سازی 

شماتیک قطعات سیستم گاز مورد استفاده در خودرو 405

شماتیک قطعات سیستم گاز مورد استفاده در خودرو پیکان وانت

معرفی قطعات 

ریل انژکتور یا ریل سوخت

کلید تبدیل سوخت

مدار شماتیک ایسیو خودرو های سمند ،پژو 405، آردی

تنظیمات،نحوه استفاده و عیوب سیستم

تنظیمات ادونسر

تنظیمات امولاتور

نحوه استفاده از کلید تبدیل

 

عیب یابی :عیوب مشترک در حالت های بنزین و گاز

بد کار کردن در حالت گاز:ریپ زدن

ایرادات هنگام تبدیل از حالت بنزین به گاز

گشتاور پیچ ها