phone numbers

شمای کلی یک دستگاه ونتیلاتور کنترل شده با ریزپردازنده

 

 

 

 اجزای اصلی یک ونتیلاتور از نسل ونتیلاتورهای جدید (بنت ۸۴۰) را نشان می دهد: