phone numbers


 

مبانی ماموگ
مـامـوگـرافـی انـجـام رادیـوگـرافـی از نـسـج نـرم پستـانهـا اسـت و عمـدتـاً بـه منظـور شنـاسـایـی و
تشخیص سرطان پستان و نیز به منظور ارزیابی تودههای قابل لمس و ضایعات غیر قابل لمس پستان مورد
استفاده قرار میگیرد
.
جذب پرتو Xدر بافت عمدتاً از طریق جذب فوتو الکتریک و کمپتون صورت میپذیرد. در انرژیهای بالاتر از
kev30جذب فوتو الکتریک کاهش قابل ملاحظه ای یافته و پدیده کمپتون بر آن غلبه میکند که باعث جذب
نسبتاً یکنواخت پرتو در بافتهای دارای عدد اتمی متفاوت شده و در نتیجه کنتراست تصویر کاهش مییابد
.
اما در انرژیهای بین kev20تا ۰۳اغلب برخوردها از طریق پدیده فوتو الکتریک صورت می گیرد که در این
حالت به علت تولید بسیار ناچیز پرتوهای پراکنده و جذب در رادیــوگــرافــی از نسـج نـرم بـایـد از
کیلـوولـتهـای پـاییـن بـرای افـزایـش احتمـال جـذب فوتوالکتریک استفاده کرد.

اصول فیزیک ماموگرافی:
اساس اشعه Xاز یک منبع الکترون (کاتد) و یک هدف (آند) تشکیل میشود که داخل یک حباب شیشه ای و
خالی از هوا (خلاء) قرار گرفته اند. با ایجاد اختلاف پتانسیل
) (kVpبین آند و کاتد ایجاد میدان الکتریکی قوی
حاصل از آن الکترونهای سطح کاتد شتاب یافته
) (maو با سرعت به آند برخورد می کنند (بمباران الکترونی).
در اثر این پدیده بیش از %۸۹الکترونها پس از برخورد به سـطـح آنـد مـتـوقـف مـیشـونـد و انـرژی آنها به
صورت انرژی گرمایی آزاد میشود
.
کمتر از %۹الکترونها پس از برخورد به سطح آند به لایههای مداری اتمهای آند نفوذ می کنند و در اثر جاذبه
هسته اتم در آند متوقف شده یا تغییر مـسـیـر مـیدهـنـد. بـه دنـبـال تـوقـف یا تغییر مسیر الـکـتـرونهـا ،
مقداری از انرژی جنبشی آنها به صورت فوتونهای اشعه
Xآزاد میشود و به این دلیل در اصطلاح به آن اشعه
ترمزی گفته میشود. در حـالـت دیـگـری پـس از تـصادم الکترونهای شتابدار با آند ، الکترونی از لایههای
اطراف اتم خارج شده و اتم دارای بار مثبت شده و در نتیجه نـاپـایـدار می شود. جهت بازگشت اتم به حالت
پــایـدار ، مـحـل الـکـتـرون خـالـی تـوسـط الـکـتـرون دیگری از لایه پر انرژی تر جبران میشود که در اثر
این جابجائی ، مابقی انرژی الکترون به صورت فوتونهای اشعه
Xساطع میشود. طول موج این فوتونها در هر
ماده (آند) متفاوت بوده و بستگی به عدد اتمی آند دارد
.
در یــک لامــپ اشـعــه Xبــا افــزایــش اختـلاف پتانسیل ، تعداد الکترونهای شتاب گرفته نیز افزایش
مییابد و این افزایش ادامه یافته تا زمانی که پس از آن با بالاتر بردن اختلاف پتانسیل ، تعداد الکترونهای
ساطع شده ثابت باقی بماند. به این نقطه کار تیوپ اشعه ،
Xنقطه اشباع گفته می شود. از این نقطه به بعد با
گرم کـردن سطـح کـاتـد تـوسـط فیـلامـان تعـداد الکتـرونهـای تحـریـک شده که در اثر میدان الکتریکی
موجود شتاب گرفته و به سطح آند برخورد میکنند ، افزایش مییابد
.
2
لذا با تنظیم میزان گرمای سطح کاتد (کنترل ولتاژ اعمال شده فیلامان )میتوان میزان maرا مستقل از kvp
تنظیم نمود. بیش از %۸۹از انرژی الکترونهای برخورد کننده به سطح آند به صورت انرژی گرمایی آزاد
میشوند که این مقدار انرژی در سطح بسیار کوچکی از آند متمرکز میشود و به همین دلیل میتواند موجب
ذوب آند شود. در تیوبهای جدید ، آند به صورت صفحه از جنس بسیار مقاوم در برابر گرما ساخته میشود. به
منظور افزایش سطح برخورد الکترونها ، آند را به کمک یک موتور الکتریکی می چرخانند تا به این ترتیب در
هر لحظه یک نقطه از محیط دایره در مقابل الکترونهای شتابدار ساطع شده قرار گـیــرد و سـطــح کـوچـک
آنـد افـزایـش مـییـابـد. لامـپ آنـد دوار در دستگـاههـای مـدرن تـصـویـرنـگـاری امـروزی مـانـند
آنژیوگرافی ، فلوئورسکوپی ، رادیوگرافی عمومی ،
CTاسکن و ماموگرافی به کار میرود.
سطحی از آند را که از آن تشعشع ساطع میشود نقطه کانونی ) (focal spotمینامند. هر قدر این سطح
کوچکتر باشد ، رزولوشن
) (resolutionتصویر بهتر خواهد بود. از طرف دیگر با کوچکتر شدن اندازه نقطه
کانونی احتمال صدمه آند به دلیل گرمای زیاد نیز افزایش یافته و در نهایت موجب کاهش طول عمر تیوب
میشود. به عنوان مثال در یک دستگاه ماموگرافی توان الکتریکی که توسط ژنراتور در اختیار تیوب قرار می
گیرد معادل
kw3است که بیش از kw 2/9به انرژی حرارتی و کمتر از kw 0/1به اشعه Xتبدیل میشود.
مقدار انرژی تولید شده را میتوان یک بخاری برقی با چهار المنت حرارتی مقایسه کرد. انرژی حرارتی تولید شده
در تیوبها به کمک پنکه الکتریکی و روغن عایقی که در محفظه پـوشـشـی دور لامـپ اشـعـه قـرار دارد بـه
بـیـرون منتقل میشود
.اندازه نقطه کانونی در دستگاههای ماموگرافی امروزی بر اساس تنظیم میدان الکتریکی
اعمال شده بر لامپ اشعه تنظیم میشود و غالباً در دو اندازه ۰/۳میلی متر مربع و ۱/۳میلی متر مربع است. با
توجه بـه تـوضیحات یاد شده از نقطه کانونی با سطح ۳/۱میلی متر مربع فقط در موارد نیاز به رزولشن بسیار
بالا و به طور معمول در کلیشه بزرگنمایی استفاده میشود که انتخاب در دستگاههای مدرن غالباً به صورت
خودکار صورت میگیرد
.
3
اجزای دستگاه ماموگرافی :
به طور کلی هر دستگاه ماموگرافی از چهار جزء اصلی تشکیل شده است:
)۱تیوب اشعه ایکس
%) کمپرسور
)۰سیستم گیرنده تصویر
)۴صفحه کنترل عوامل تابش

4
(1تیوب اشعه ایکس
در حال حاضر سه نوع لامپ مولد پرتو ایکس در ماموگرافی وجود دارد که براساس جنس هدف یا آند آن ها ،
تقسیم بندی می شوند و عبارتند از
:
لامپهای پرتو ایکس با هدفی از جنس تنگستن ، مولیبدن و آلیاژ مولیبدن-تنگستن. در مولدهای پرتو ایکس از
صافیها جهت بالا بردن کیفیت دسته پرتو تولید شده و حذف پرتوهای کم انرژی موجود در آن و کاهش دوز
جذبی پوست بیمار استفاده میشود. دسته پرتو ایکس تولید شده در دو مرحله قبل از رسیدن به بیمار فیلتر
میشود
.
مرحله اول مربوط به روغن درون لامپ و شیشه آن میشود که به آن صافی ذاتی میگویند.
مرحله دوم یا صافی اضافی در واقع صفحات فلزی با ضخامتها و جنسهای متفاوت هستند که بسته به مقدار
انرژی دسته پرتو و جنس هدف بر سر راه پرتوهای اولیه قرار میگیرند
.
در لامپهای مولد پرتو ایکس ماموگرافی ، نوع صافی و ضخامت آن بسیار مهم است.
صافیها قادر هستند با حذف بخش عمده ای از پرتوهای ترمزی ، از کاهش کنتراست تصویر توسط این پرتوها
جلوگیری کنند. شدت پرتوهای ایکس خروجی از لامپ مولد اشعه پرتو ، در تمام قسمتهای دسته پرتو ایکس
تولید شده یکسان نیست ، بلکه در سمت آند نسبت به سمت کاتد دارای شدت کمتری است. این کاهش شدت
در قسمتی از پـرتـوهـای خـروجـی کـه تقـریبـاً مـوازی بـا سطـح آند هستند ، به علت جذب مقداری از
فوتونهای پرتو ایکس در هدف صورت میپذیرد
.این تغییرات در شدت اشعه را اثر پاشنه آند مینامند که مقدار
آن به زاویه خروجی دسته پرتو تابشی از هدف وابسته است
.
در ماموگرافی با توجه به شکل مخروطی پستان ها ، جهت تابش یکنواخت لازم است که شدت پرتو در قسمت
ضخیم تر بافت (سمت قفسه سینه) بیشتر از قسمت نازکتر
(قسمت نوک پستان) باشد.
(۲کمپرسور
کمپرسور وسیله ای شفاف ، محکم و از جنس پلاستیک ) (Lexanبا ضخامت mm 1است که برای فشرده
کردن عضو به کار میرود. سطح کمپرسور باید صاف و موازی سطح سینی نگه دارنده کاست بوده و از لحاظ
دانسیته اتمی و ضخامت باید همسان و یکنواخت بـاشـد. در غیـر ایـن صـورت بـه علـت عـدم جـذب
یکنـواخـت دسته پرتو در کمپرسور ، مکـانهای مختلف عضو به طور یکنواخت تابش ندیده و باعث تفسیر
اشتباه پزشک میشود
.
لبه جلویی کمپرسور که به سطح قفسه سینه بیمار تکیه میکند ، دارای زاویه ۸۸درجه و ۰الی ۴سانتی متر
جهت عقب راندن چربیهای زیر بغل بالا میآید
.این زاویه نباید شیبدار و منحنی باشد ، چون در هنگام
استفاده از کمپرسور ، بافت احشایی پستان تا حد لازم فشرده نشده و ضخیمتر از مکانهای دیگر بافت باقی
میماند
.
در این صورت این قسمت از بافت ، کمتر ازحد لازم تابش میبیند و یا اینکه اصلا در میدان تابش قرار نگرفته و
5
از حیطه تصویربرداری حذف میشود.
در هر دو صورت ، اطلاعات نهفته موجود در این بخش از تصویر حذف شده و باعث اشتباه پزشک میشود.
( ۳گیرندههای تصویر
در ماموگرافی سه نوع گیرنده تصویر وجود دارد:
الف) فیلم با تابش مستقیم اشعه ایکس
ب) کاغذهای زیرو رادیوگرافی
ج) فیلمهای همراه با صفحات تشدید کننده
به علت برتری استفاده از صفحات تشدید کننده از لحاظ پرتوگیری بیماران و کیفیت تصاویر ، دو روش اول از
رده خارج شده اند
.
( ۴صفحه کنترل عوامل تابش
کیلو ولتاژ پیک
در ماموگرافی گستره کیلو ولتاژ کاربردی در تمامی انواع تیوبها با استفاده از سیستم فیلم اسکرین بین kvp
25
تا kvp40متغیر است. بهترین کنتراست در kvp 28تا ۰۳و با استفاده از تیوب با آند مولیبدن به دست
میآید
.
میلی آمپر
در تیوبهای مولد پرتو ایکس ماموگرافی ، تغییرات میلی آمپر از چند میلی آمپر تا ۴۳۳میلی آمپر تغییر می
کند. مقدار میلی آمپر تنظیم شده تابعی از نوع ژنراتور (تک فاز یا سه فاز) ، اندازه کانونی ، فاصله عضو تا نقطه
کانونی و مدت زمان تابش است
.
مدت زمان تابش
مدت زمان تابش بسته به نوع گیرنده تصویر ، قابلیتهای هندسی دستگاه ماموگرافی و کیلوولتاژ تنظیمی ،
تغییر میکند. در ماموگرافی با تابش مستقیم فیلم ، مدت زمان تابش بین ۱/۳تا ۰ثانیه است که با استفاده از
سیستم فیلم
اسکرین سریع تر ، میتوان مدت زمان تابش را کوتاه تر کرد و از احـتمـال ایجـاد آرتیفکـت
حـرکتـی
) (Motion Artifactو تــکـــرار رادیـــو گــرافــی و در نـتـیـجــه از پرتوگیری بیش از حد
بیمار کاست
.
6
عوامل موثر بر کیفیت تصویر:
ساختمان لوله مولد اشعه ایکس
اندازه نقطه کانونی یا قسمتی از هدف که الکترونها روی آن متمرکز میشوند. هرچه نقطه کانونی بزرگتر
باشد، از وضوح تصویر کاسته شده و تصویر، محوتر میشود
.
فاصله نقطه کانونی از عضو مورد نظر. هرچه فاصله کانونی از فیلم بیشتر باشد، به علت واگرایی اشعه،
بزرگنمایی بیشتر خواهد بود
.
از عوامل مهم دیگر میتوان به جنس، محتویات عضو مورد بررسی و همچنین مقدار اشعه اشاره کرد .
پیشرفتهای تکنیکی که در سالهای اخیر حاصل شده است، بیشتر به «سیستم صفحه فیلم» مربوط میشود.
صفحه، پردهای است که تشدید کننده اشعه بوده و همراه با «فیلم امولسیون دوبل» به کار میرود. این تکنیک
در مقایسه با روش صنعتی بدون صفحه، دارای فواید زیر است
:
)۱بهبود کنتراست و وضوح
%) کاهش زمان قرارگیری در معرض اشعه
)۰کاهش مقدار اشعه
)۴ظهور اتوماتیک
عامل مهم دیگر موثر بر بهبود کیفیت تصویر، واردآمدن فشار است. با واردآمدن فشار روی پستان، فاصله فیلم از
آن کاسته شده و ضخامت آن در تمامی نواحی، یکسان میشود. همچنین حجم کل پستان به ۸۳تا ۰۳درصد
حالت طبیعی کاهش مییابد. بنابراین مقدار مورد نیاز اشعه کمتر شده و میزان جذب آن نیز یکنواخت میشود.
با این روش، مقدار پراکندگی اشعه و اشعه ثانویه داخل بافت پستان، کاهش مییابد. براساس نتایج آخرین
تحقیقات، برای ماموگرافی صنعتی یک تا چهار راد، برای تکنیک صفحه
فیلم ۳/۳۴تا ۳/۳۸راد و برای
زیروماموگرافی ۳/۰تا ۳/۸راد، اشعه مصرف میشود
.
نحوه بازسازی تصاویر:
اطــلاعــات ثـبـت شـده تـوسـط دتـکـتـور وارد کامپیوتر می شود و در آنجا کامپیوتر با استفاده از الگوریتم
بک پروجکشن این اطلاعات را که به صورت دیجیتالی هستند ، به تصویر سه بعدی تبـدیـل می کند. بازسازی با
استفاده از تصاویر حاصل از پروجکشن های مختلف و تلفیق آن ها بــا یـکــدیـگــر انـجــام مــیشــود.
کــامـپـیــوتــر تـمـام پروجکشن های به دست آمده را در کنار یکدیگر قرار می دهد. سپس برای بازسازی
مقاطع یک مـیـلـیـمـتـری ، اطـلاعـات مـربـوط بـه آن مـقطع را نگهداشته و بقیه اطلاعاتی را که از لایه های
دیگر روی آن مقطع سوپرایمپوز شده اند ، توسط دو روش اضافه کردن و جابه جا کردن حذف می کند. به این
ترتیب در هر لایه فـقــط اطـلاعـات مـربـوط بـه همـان لایـه قـرار دارد. بنـابـرایـن کـامپیـوتـر بـا جمـع
کـردن پروجکشنهای مختلف و سپس کاهش کنتراست تصویر ستاره (محو شدن آن) توسط آرتیفکت حرکتی ،

7
تصویر بیضی را به صورت واضح در ارتفاع مربوط به خودش نشان می دهد. تصاویر بازسازی شده را می توان به
صورت مقطع به مقطع یا به روش سینمایی نمایش داد. تصاویر حاصله به دلیل ضخامت نازک یک میلیمتری ،
دارای رزولوشن بالایی است. پزشک تصاویر را بر روی مانیتور مشاهده می کند. در روش سینمایی مقاطع مربوط
به تصویر پستان به صورت متوالی و پشت هم نمایش داده می شوند و پزشک قادر است در هر لحظه و هر
ضخامتی از پستان ، نمایش تصاویر را متوقف و به بررسی بیشتر ناحیه بپردازد
.
مزایا و معایب ماموگرافی :
تـشـخـیــص زودرس و بــه مــوقــع بـافـتهـای سرطانی کوچک تشخیص تودههای موجود در پستان
بیماران بالای ۸۳سال
دز اشـعــه ایـکـســی کـه در مـامـوگـرافـی انجـام مــیگـیــرد ، بـیخـطـر بـوده و دارای عـوارضـی قـابـل
اغماض است
.
کنتراست بالا، وضوح بالا و طراحی سیستمی برای ایجاد تصاویر دقیق با جزئیات.
در مـامـوگـرافـیهای مدرن خطر آلوده شدن بیمار به رادیواکتیو بسیار پائین است و از این لحاظ این آزمایش
یک تصویربرداری بیخطر است
.
بعضی از بیماران به دلیل احساس دردی که در طــول مــامــوگــرافــی بـه علـت فشـردهسـازی پستـان
متحمل می شوند ، از این آزمایش دوری میکنند اما بـایـد گـفت امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراع روش
های جدید انجام ماموگرافی این عمل کاملا بیدرد شده است. وضوح تابش پرتو های یون ساز
Xو خطر آن
برای بیماران همواره مهمترین خطر در کار با ماموگرافی است که برای حل این مشکل به تازگی روش هایی ارائه
شده اند که از اولتراسوند یا لیزر برای ماموگرافی استفاده می کنند
.
ماموگرافی با: MRI
تصـویـربـرداری بـا تشـدیـد مغنـاطیسـی ) (MRIبـا ایجـاد یـک حوزه قوی مغناطیسی تصاویری از بدن
ایجاد می کند. در هنگام انجام
MRIپستان ، بیمار باید به شکم روی میز اسکن بخوابد. ممکن است از تزریق
ماده حاجب به جریان خون استفاده شود. ماده حاجب شبکه رگ های پستان و به خصوص تشکیل رگ های
خونی غیرطبیعی را که مـشـخـصــه سـرطـانهـا اسـت ، نشـان مـی دهـد. هـر دو پستـان را مـی تـوان در
یـک بـار تصویربرداری کرد
. MRIترکیب بافت نرم و محتوای مایع آن را نشان می دهد و بنابراین می تواند
8
تومورها را به خوبی شناسایی کند اما نمی تواند محل های رسوب کلسیم را نشان دهد. بنابراین MRIدر
ترکیب با ماموگرافی و سونوگرافی می تواند به شناسایی تودههای پستانی در زنانی که ایمپلنت سیلیکونی کار
گذاشته اند ، شناسایی عود سرطان پس از شیمی درمانی و بررسی پستان های با بافت متراکم در ماموگرافی
هایی که نتیجه قطعی به دست نداده اند ، مورد استفاده قرار گیرد
. MRIهمچنین ممکن است برای بررسی
زنانی که در معرض خطر بالای سرطان پستان هستند به کار رود. اما در زنانی که در گروه پرخطر برای سرطان
پستان قرار ندارند ،
MRIتوصیه نمی شود . MRIنیز مانند ماموگرافی به طور قطعی نمی تواند میان یک توده
سرطانی و یک کیست خوش خیم فرق بگذارد ، بنابراین ممکن است به اشتباه در محلی از پستان وجود سرطان
را تشخیص دهد که اصطلاحاً به آن نتیجه مثبت کاذب می گویند
.
با وجود مشکلاتی که ماموگرافی در تشخیص درست سرطان پستان دارد ، هنوز بـهـتــریــن ابـزار بـرای
تـشـخـیـص سـرطـان پـسـتـان در مـراحـل اولـیـه آن اسـت. کـیـفـیـت ماموگرافیهایی که امروزه گرفته می
شوند ، به طور قابل توجهی بهبود پیدا کرده اند و میـزان اشعـه ای کـه بـرای گـرفتـن آن هـا بـه کـار مـی رود
کـاهـش یـافتـه اسـت. انجـام ماموگرافیهای منظم از زنان ، توانسته از مرگ های ناشی از سرطان های پستان
در بسیاری از کشورها بکاهد
.
گزروماموگرافی :
این تکنیک مشابه ماموگرافی معمولی است اما تصویر آن به جای فیلم شفاف معمولی بر روی صفحات گرافیت
ثبت می شود. این روش قادر است تنها با تابش یک نوبت اشعه جزئیات بافت نرم سینه دیواره قفسه سینه را از
نظر متاستاز ، نواحی محیطی سینه و ناحیه زیر بغل نشان دهد. جزئیات کامل پستان و بافت های نرم قفسه
سینه را می توان با یک نوبت پرتوافکنی ثبت کرد
.
9
ماموگرافی دیجیتال سه بعدی (توموسنتز( :
یک روش جدید برای تصویربرداری از پستان به نام توموسنتز دیجیتال است که در سال های اخیر به وجود آمده
و تحت بررسی بوده است. در این روش از چند زاویه مختلف از پستان تصویربرداری می شود. در نتیجه به جای
یک تصویر منفرد ، مجموعه تصاویری از سطح مقطعهای مختلف پستان به دست می آید و در کامپیوتر می توان
این تصاویر را به صورت سهبعدی بازسازی کرد. این تکنیک با رفع کردن مشکل روی هم افتادن ساختارهای
پستان که ممکن است سبب مخفی شدن ضایعات شود ، امکان تشخیص ضایعات سرطانی را افزایش می دهد.
این شیوه در عین حال احتمال نتایج مثبت کاذب
) (False Positiveرا کاهش می دهد.
در ایـن روش تیـوب اشعـه ایکـس روی یک کمان ۱۸حول پستان که توسط کمپرسور فیکس شـده ، مـی
چـرخـد و اشعه را به صورت پالسی تابش می کند. در این حالت از پستان در چندین زاویـه تصـویـر گـرفتـه
مـی شـود. تمام اطلاعات حاصله وارد سیستم کامپیوتری شده و در پروسه ای شبیـه بـه
CTمقاطع نازک یک
میلیمتری از بافت پستان موازی با سطح دتکتور بازسازی می شود. دزی که در هر پالس به پستان داده می شود
، کسری از دز مجموعی است که در ماموگرافی دیجیتال پستان دریافت می کند. بنابراین در آخر دز مجمـوع ،
مشـابـه دز مـامـوگـرافـی دیجیتـالـی پستان می شود
.
دستگاه با قابلیت توموسنتز
این دستگاه دارای قابلیت های زیر است:
قابل استفاده برای ماموگرافی غربالگری و تشخیصی
-قابلیت تولید تصاویر دوبعدی و سه بعدی
قابلیت تصویربرداری در سه حالت زیر
:
دیجیتالی %))D
توموسنتز )D)۰
کومبو %))D + 3D
این دستگاه دارای سه حالت تصویربرداری است. در حالت اول دستگاه قادر به گرفتن تصاویر ماموگرافی دیجیتال
دو بعدی است. در حالت دوم تیوب حول پستان مـیچـرخـد و از بـافـت پـسـتـان در زوایـای مـختلف
تصویربرداری می شود که همان توموسنتز یا ایجاد تصاویر سه بعدی است. در حالت سوم دستگاه ابتدا روش
توموسنتز را انجام می دهد و سپس در انتهای کمان دستگاه به نقطه صفر درجه بر می گردد و یک گرافی
دیجیتال تهیه می کند. از روش کومبو بیشتر در زنانی با ریسک بالای سرطان و بنا به در خواست پزشک جهت
تشخیص کامل استفاده می شود
.
اجزاء تشکیل دهنده دستگاه شامل:
سیستم پوزیشنینگ بیمار
10
سیستم تصویربرداری
دتکتور
ایستگاه کاری
گرید :
(HTC) High Transmission Cellularگرید در این دستگاه از نوع لانه زنبوری است که پرتوهای
پراکنده را به میزان بیشتری جذب می کند و اجازه عبور پرتوهای اولیه را به خوبی می دهد. از این جهت باعث
بهبود بیشتر کنتراست در تصاویر ماموگرافی می شود. جنس این تیغه ها از مس بوده و ماده بینابینی آن هوا
است و معمولا نسبت گرید ۸:۱است
.
دتکتور: آشکارساز در این سیستم از نوع فلت پنل های مستقیم هستند که ترکیبی از فوتو دیود و فیلم های
ترانزیستوری نازک است. ماده حساس فوتو دیود ، سلنیوم آمورف است که حساسیت زیادی به اشعه ایکس دارد
.
انواع طراحی برای دتکتور : دو نوع طراحی بر اساس حرکت دتکتور وجود دارد. در طراحی اول دتکتور ثابت است
و تیوب حول پستان چرخش دارد. در طراحی نوع دوم دتکتور همزمان با تیوب اشعه ایکس حرکت می کند. در
حالتی که دتکتور ثابت است ، هنگامی که تیوب به انتهای چرخش می رسد ، دتکتور قادر به دریافت قسمت
کوچکی از اطلاعات نیست ولی در دتکتور متحرک تمامی اطلاعات توسط دتکتور ثبت می شود و میدان دید

)(Field Of Viewوسیع تری نسبت به حالت اول دارد.
سایر پارامترهای دستگاه:
زاویه اسکن ۱۸درجه
نوع اشعه پالسی
-تعداد نماها ۱۸نما
-زمان اسکن ۸ثانیه
-زمان بازسازی ۱۳ثانیه
مزایای روش توموسنتز:
روش توموسنتز انقلابی در ماموگرافی ایجاد کرده و مزایای فراوانی را برای تشخیص سرطان پستـان فـراهـم
کـرده اسـت کـه مهـمترین آن ها همانطور که ذکر شد عبارتند از
:
کاهش همپوشانی بافتی
تشخیص بهتر سرطان

11
کاهش مراجعات مجدد
کاهش بیوپسی
کاهش دز
کاهش فشار کمپرسور
کاهش زمان بازخوانی
اگــرچــه استفـاده از روش تـومـوسنتـز بـاعـث افـزایـش احـتـمـال کـشـف و تـشـخـیـص سـرطان پـسـتان
می شود اما تمامی این روش ها ممکن است کاهش مرگ و میر را به دنبال داشته باشند ولی هیچ گاه به طور
صد در صد نمی توان در باره فواید آن ها اظهار نظر کرد
.
ماموگرافی لیزری:
با استفاده از لیزر و سی تی اسکن ، روش جدیدی برای تصویربرداری از سینه بدون اشعه ایکس ارائه شده است
که نیاز به بیوپسی را کم میکند و ارزش تشخیصی بالایی دارد
.
این روش شبیه سی تی اسکن با اشعه ایکس است ولی لیزر جای اشعه ایکس را گرفته است. لیزر با فرکانسی
تولید میشود که با ضریب جذب اکسی و دی اکسی هموگلوبین مطابقت دارد. بیمار ، یکی از پستان هایش را در
محفظه اسکن قرار میدهد ؛ طوری که کاملا معلق بماند و با هیچ قسمتی از سیستم در تماس نباشد
.
بـا تـابـش لیـزر و انـدازه گیری ضرایب جذب بـافتـی ، تصـویـر سـه بعـدی به دست میآید که به راحتـی
مـیتـوان مثبت یا منفی بودن تست را از روی آن تـشـخـیــص داد. ایــن سـیستـم تحـت نـام
مــامــوگــرافـی لـیـزری بـرش نـگـاری کـامـپـیـوتـری
) (CCTLMعرضه شده است.
بسیاری از ماموگرافیها به نتیجه قطعی درباره سـرطـان منجـر نمـی شـوند ، چون خواندن آنها مشکل است.
در نتیجه بیماران ناچار به بیوپسی میشوند که عملی دردناک است. سیستم جدید با کم کردن احتمال نیاز به
بیوپسی کیفیت زندگی را برای زنان بالا میبرد
.
مزایای استفاده از سی تی لیزر ماموگرافی:
- ۱استفاده از تابش غیر یونیزه (بدون اشعه ایکس)
%
-کمک به حذف نمونه برداری های غیر ضروری
- ۰ابزار کمک تشخیص در کنار روش های ماموگرافی معمول و متداول
- ۴مناسب برای سینه های با بافت متراکم و چگال
- ۸غیر تهاجمی و ساده
- ۰عدم فشردگی بافت سینه و بدون درد
- ۷کاربری ساده و کم هزینه در مقایسه با سایر روش ها
- ۸بازدهی عملکردی بالا
12
اما در هر صورت با توجه به جدید بودن این دستگاه ، اطلاعات تصویری و تصاویر گرفته شده با CTLMنمی
تواند نظر قطعی برای پزشک باشد. چرا که هنوز منبع و اطلس جامع این دستگاه روند تکمیلی خود را طی می
کند. در هر حال
CTLMدر مقایسه با MRIسریع تر و ارزان تر بوده و نیازی به تزریق مواد حاجب برای
افزایش کنتراست تصویر ندارد. ترکیب تصاویر
CTLMو MRIنشان می دهد که هر دو به یک ناحیه مشترک
و یکسان از ناحیه رگ زائی تومور اشاره می کند
.
سیستم ماموگرافی دیجیتال :
بــا پـیشـرفـت هـای اخیـر در زمینـه تجهیـزات پـزشـکـی بـه خـصوص دستگاه های تشخیصی نـظـیــر
دسـتـگــاه هــای دیـجـیـتــال رادیـوگـرافـی و استفاده این دستگاه ها از نرم افزارهای هوشمند و بسیار
پیشرفته جهت ایجاد تصاویر سه بعدی ، امکان تشخیص به موقع ضایعات مختلف فراهم شده است
.
مـامـوگـرافی یکی از رایج ترین تکنیک های تــصـــویـــربـــرداری جـهـــت تـشـخـیـــص زودرس ضایعات
سینه در زنان است
.
در برخی از موارد بسیار زودتر از آنکه توده به حــد قـابـل لـمـس بـرسـد مـی تـوان آن را تـوسـط
مـامـوگـرافـی تشخیـص داد (البتـه معمولا برای اثـبــات بـدخیـم بـودن ضـایعـه مشـاهـده شـده در
مـامـوگـرافی یا احتمالا اجتناب از نگرانی های بیجا از بیوپسی استفاده می شود). از این رو بر اساس توصیه
بیشتر پزشکان ، زنان بالای چهل سال (زنان بدون نشانه) به صورت دوره ای و ســالـیـانـه بـایـد مـامـوگـرافـی
شـونـد. بـه عـلاوه در صــورت وجــود ســابقـه خـانـوادگـی از سـرطـان (سینه) این فاصله زمانی بین
ماموگرافی ها باید کمتر شود
.
دســتــگــاه مــامــواسـکــن ارائــه شــده هـمــانـنــد روشهـای بالینی مورد استفاده در ماموگرافی سنتی
جهت تصویربرداری از سینه طراحی شده است
.این دستگاه با استفاده از تابش های مکرر یک اشعه بسیار باریک
به سینه و حرکت همزمان آشکارساز (فلت پنل) در زیر سینه قادر به ایجاد تـصــاویــر ســه بـعــدی بــا
رزولــوشــن اسـتـانـدارد
pixels 4096*5560در ســـــایـــــز %% cm*28cmتوسط پیکسل های
.خود استmicron54
برخی از مزیت های دستگاه دیجیتال در مقایسه با سایر دستگاه های ماموگرافی:
سیستم FFDMکه با افزایش کیفیت تصاویر در حـدود %۸۹شـانـس کـشـف سرطان در زنان کمتر از ۸۳
سال را بهبود می بخشد
.
استفاده از گرید Anti – Scatterکه موجب کاهش دز اشعه مورد نیاز برای ثبت تصاویر شده است (بیش از
۸۳۹کاهش دز دریافتی)

دارای طراحی منحصر به فرد و ارگانیک با قابلیت تنظیم زاویه چرخش و ارتفاع
13
Touch – Screen–دارای پنل
ثبت تصاویر با بالاترین کنتراست ممکن در ۴/۳ثانیه اکسپوز و آماده کردن آن در عرض کمتر از ۰ثانیه
برنامه نگهداری پیش گیرانه
بازرسی وآزمون های زیر هرساله باید روی دستگاه انجام گیرد این کار تنها باید تئسط متخصصین مورد تایید
شرکت انجام پذیرد:

تست وکالیبراسیون masو KV
بررسی فیلداشعه
بررسی اتصال زمین حفاظتی به دستگاه
بررسی نشتی روغنHV
بررسی گردش آند
بررسی وتست نیروی کمپرس
بررسی کلیه حرکات مکانیکی دستگاه و قفل اضطراری
تمیزکاری اتصالات HVوگریسکاری آن