phone numbers

دستگاه رگ یاب نوزاد

یکى از کمپانى ها از تکنیــک جدید ) Transilluminationمطالعه عضو به
وسیله ى نور( که تکنیک
side-transilluminationنام دارد استفاده مى کند و به
دستیابى تصویر بهتر از عروق در هر کجاى بدن مى انجامد.
عروق سطحى که در عمق کمتر از
6mmاز سطح پوست قرار دارند به شکل
ســایه هاى تیره در یک
backgroundروشن مشاهده مى شوند. این مشاهده به
وسیله دو فاکتور: نوع نور و مشخصه هاى پوست امکان پذیر است.

اجزاى تشکیل دهنده
Panel (1
FiberOptic Cable (2
استفاده از نور پرتوان باعث مى شود که بافت هاى بدن که حاوى مایع هایى
نظیر آب هستند در مقابل این نور شفاف جلوه کنند و توان بالاى این نور باعث
نفوذ فتون هاى نورى به داخل بافت و عبور از فضاى میان بافتى و گذر از طرف
دیگر بافت مى شود. نور این دســتگاه قابلیت نفوذ مستقیم را تا عمق 7میلیمتر
دارا اســت. این نور ً کاملا بدون ضرر و گرماست و هیچ عوارض جانبى نخواهد
داشت. این دستگاه که قابل حمل است شامل یک
LEDبا نور قرمز است و جهت
استفاده در بخش
NICUو نوزادان با وزن کمتر از 4کیلوگرم طراحى شده است.
این سیســتم با تابش نور از زیر به بافت نوزاد مى تواند با عمق نفوذى بیش از 7
میلیمتر تمام ورید ها را آشکار نماید.

انواع تکنیک هاى تابش پرتو
Cross Polarization(1
Transmission Transillumination(2
Diffracted Light Transillumination (3

از دیرباز تا کنون مشکل پرستاران و پزشکان
مرتبط با نوزادان این بود که براى تزریق،
خون گیرى یا زدن آنژیوکت براى نوزادان کار
بسیار مشکل و دشوارى داشتند. به علت نرم بودن                              
بافت نوزاد و درونى تر بودن وریدهاى اندام
آن ها، پیدا کردن رگ نوزاد بسیار مشکل بود. این
مشکل توسط دستگاه رگ یاب نوزاد حل خواهد
شد و کاربر به راحتى خواهد توانست رگ نوزاد
را مشاهده کند و عملیات تزریق یا خون گیرى را
انجام دهد.

مشــکل رگ یابى در نــوزادان به دلیل
باریک شــدن رگ، انقباض دیواره عضلانی
رگ و خون رسانی ضعیف و همچنین نمایان
نبودن و دشواري تزریق و ایجاد خون ریزى
به علت پاره شــدن رگ در هنــگام تزریق                                                        
یا خــون گیرى از نوزاد، معضلى اســت که
همــواره باعث ایجاد آزار و عارضه در نوزاد
مى شود.پیداکردنرگبااستفادهازویژگىهاى
خاصمتمایزکنندهآنازدیگربافتهامىتواند
باعثحلاینمشکلشود.

معرفى دستگاه رگ یاب
این دســتگاه به کاربر امکان مشــاهده
بهتر رگ هاى ســطحى را مى دهد، البته این
مشاهدات مى بایست به تاریخچه ى بیمارى
بیمــار و اطلاعات بدســت آمده از ســایر
آزمایشات انجام شده به منظور تشخیص بهتر
مطابقت داده شوند. اطلاعات به دست آمده
نباید به عنوان تنها پایه ى تشــخیصى بالینى
بیمار استفاده شود.

نیلوفر حسن کارشناس مهندسى پزشکى
دستگاه رگ یاب نوزاد                                                                             


Side-Transilluminationتکنیک
ایــن تکنیــک کــه در رگ یــاب
کمپانــى
veinlineاســتفاده
مى شــود هماننــد تکنیکى اســت که در

Nevoscopeبه کار مى رود. شکل (٦
میکروسکوپ پوست
منبع نور هالوژن، لنز
اوپتیــکال، راهنماى
قابل انعطــاف دراین
تکنیــک یــک حلقه
از فیبــر نــورى
مســتقیما در تمــاس
با ســطح پوست قرار
مى گیرد، در زاویه اى
که نور در زیر پوست

focusشــود. نــور
متمرکز شده یک منبع
نور مجــازى در زیر
پوست ایجاد مى کند
که به طور یکنواخت
نور را از بافت به ســمت ســطح پوست در
محدوده حلقه ى نور عبور مى دهد و عروق
به شکل خطوط تیره در زمینه ى روشن قابل
مشاهده خواهند بود.

تصویربردارى با وضوح بالا با استفاده از
نور نارنجى

رگ یاب کمپانــى Vein liteیک متد                                                                  
ثبت شــده براى مشاهده هر چه بهتر عروق
ســطحى با اســتفاده از باریکه نور نارنجى
دارد.یــک فیلتر مخصــوص در درون منبع
نورى به منظور دســتیابى به پهناى باند نور
نارنجى اســتفاده مى شود. کلید فیلتر که در
جلوى
panelدســتگاه قرار دارد به کاربر
امــکان انتخاب نور ســفید یــا نارنجى را
مى دهد.

Cross Polarization
در ایــن روش پرتوهاى منعکس شــده از ســطح
پوست به حداقل مى رسد که موجب مشاهده عروق در
عمق بیشــتر مى شود. در این روش منبع نور به صورت
خطــى در طول یک محور مختصاتى پلاریزه مى شــود
و لنز هاى مشــاهده گر طى 90درجــه مى چرخند تا
کمترین پرتو بازتابشى به لنز برخورد کند. البته میزان این
پرتو هاى باز تابش شــده به صفر نمى رســد بنابر این
تصویر واضحى از تمام عروق باریک تر و یا در عمق بیشتر به دست نمى آید!!

Transmission Transillumination
در ایــن روش منبــع نــور در زیــر ســطح قــرار
مــى گیرد و تابش نور از آن ســوى
عضــو مشــاهده مــى شــود. در
تصویر بــردارى از عروق این روش
مى تواند براى مشــاهده عروقى که
در دست ها قرار دارند مورد استفاده
قرار گیرد. منبع نور کف دست قرار
مى گیرد و عروق پشت دست، قابل
مشاهده خواهند بود.

Diffracted Light
Transillumination

ایــن روش ســال هاى بســیار
زیادى به منظــور تصویر بردارى از
عروقى که کمى از سطح پوست فاصله دارند استفاده شده است.در این روش نور
مستقیما به سطح پوســت مى تابد و با توجه به نور باز تابیده شده محدوده نیمه
شفاف رگ را نشان مى دهد.الیته استفاده از چندین منبع نور همزمان تصویر بهتر
با عمق بیشترى را نتیجه خواهد داد.قــرار دادن switchدر وضعیــت نور
سفید، تصویر قابل مشــاهده اى مانند سایر
دســتگاه هاى رگ یــاب اســتانداردمورد
اســتفاده براى مشــاهده ى عروق بدســت
مــى دهد. نــور نارنجى بســیار بیشــتر از
طریــق هموگلوبیــن فاقد اکســیژن جذب
مى شــود. بنابراین با اســتفاده از فیلتر نور
نارنجى عروق ســطحى تیره تر از نور سفید
قابل مشــاهده خواهنــد بود.تصاویر زیر از
رگ گشاد شــده مبتلا به واریس تفاوت بین
تصویــر بــردارى بــا نــور ســفید و
نارنجــى بــا وضــوح بــالا را نشــان
مى دهد.

کابل فیبر نورى
™کابل شامل بیشاز100000فیبر نورى و
داراى روکش مات است.

™ کابــل قابلیت انعطافى بالایى دارد
اما نباید به شدت تا و یا پیچیده شود

™ در طــول زمان برخــى از فیبر ها
شکسته مى شــوند هرچند که به خوبى نگه
دارى شده باشند.

™ اگر شــدت نور
در حالــت
maximum
قرار داده شود و به کابل در
یک اتاق تاریک نگاه کنید
مى توانید انتهاى شکستگى
فیبر ها را به شــکل نقاط
بســیار کوچــک پــر نور
مشاهده کنید.

در هنگام استفاده:
™ دســتگاه را داخــل روکش یکبار
مصرف قرار دهید.

™ بدون نگاه کردن مستقیم به ،LED
کلید را در حالت ONقرار دهید.
™ دســتگاه را در یک سطح صاف مثل
تشــک نوزاد در حالى که

LEDرو به بالاســت قرار
دهید.

™ دســت یــا پاى
نــوزاد را روى
LEDقرار
دهید. در صورتى که تازه
کار هستید بهتر است نور
محیط کم باشد.

™ Catheter IVرا وارد نمــوده و پــس از انجــام کار
)آنژیوکت - خون گیرى
تزریق( دستگاه را خاموش نمایید.
™ از این دســتگاه مى توانید جهت مشــاهده موارد انســداد رگ به دلیل
خونگیرى ها یا جابجایى آنژیوکت و همچنین موارد هیدروســفالى و یا اینفیلتره
شدن سرم تزریقى در زیر پوست استفاده نمایید.

اختراع دستگاه رگ یاب هوشمند روباتیک
این روبات بازو، با سیســتم بینایى خود، تصاویــر داخل فضاى عملکردى
دستگاه را از طریق یک وبکم از محیط دریافت کرده و پس از انجام پردازش بر
روى آنها در رایانه، فرامین لازم جهت جابجایى برانول یا سرنگ به محل عروق
مورد نظر را براى آن ارسال مىکند.
با استفاده از این روش، دخالت انسان و پرسنل درمانى در این فرایند به طور
کامل حذف شــده و کل عملیات حرکــت در امتداد بافت مورد نظر و جابجایى
برانول با مختصات دقیق آن محل به طور کامل توســط بازوى مصنوعى صورت
مىگیرد.
اســتفاده از این دستگاه، نقش مؤثرى در جلوگیرى از انتقال عفونت به بیمار
یا پرســنل درمانى دارد.این دستگاه قابلیت استفاده از سنسورهاى تشخیص خون
عروقى و تشخیص نبض را نیز داراست.
امکان کنترل دســتى بخش روباتیک توســط چند نرمافزار رایانه اى، تسریع
در برقرارى خط وریدى با اســتفاده از مانیتورینگ دائم محل، تســهیل در دید
رگهاى برجسته شده و نیز یافتن هوشمندانه محل دقیق آناتومیک رگها را از
مزایاى استفاده از این سیستم عنوان کرد.
در برخــى از بیماران دسترســى بــه رگ در بافتهاى بدن، ســخت و یا
غیرممکن بوده و براى مایع درمانى یا تزریق سرم مجبور به انجام عمل جراحى
مىشــوند. بخشهایى از این دســتگاه مىتواند به صورت خودکار و با رعایت
اصول و موازین علمى و با فاصله زمانى 30تا 300ثانیه، تمام رگهاى سطحى
و عمقى را از اندامهاى بدن پیدا کرده و براى مایع درمانى آماده کند.