phone numbers

راهنمای استفاده سریع از دستگاه فتال مانیتورینگ Bionet

 

.1کابل برق دستگاه را به پریز متصل کرده و دکمه روش-خاموش ()1
را فشار دهید
.2مطمئن شوید که تمامی تنظیمات موردنظر شما انجامشده است
.3تنظیمات دستگاه را مطابق با نیاز خود تعیین نمایید
.4پروب
USرا با ژن مخصوص سونوگرافی گذاشته و آغشته کرده و پس
از پیدا کردن ضربان قلب جنین، پروب را بهوسیله کمربند به دور شکم
مادر محکم کنید
.5پروب
TOCOرا با استفاده از کمربند بر روی شکم در ناحیه انتهایی
رحم (حدود 11سانتیمتر بالاتر از ناف) محکم کنید
.6زنگ مخصوص مادر را به وی داده و از او بخواهید که با تکان خوردن جنین آن را به صدا درآورد
.7برای تعیین خط مبنا در مانیتور دکمه )3(
0را فشار دهید
.8بلندی صدا را با دکمه ( )8طوری تنظیم نمایید که صدای ضربان قلب جنین قابلشنیدن باشد
.9پیس از مشخص شدن ضربان قلب جنین بر روی مانیتور، با فشردن دکمه )7(
printآن را بر روی کاغذ ثبت نمایید


 

نکات ویژه و اخطارهای استفاده از دستگاه
هرگز اتصالات بیمار ( )3و )2( RS-232را
همزمان وصل نکنید.
زمانی که پروب TOCOیا USرا به دستگاه وصل میکنید دستگاه باید خاموش باشد.
از قرار دادن دستگاه در مکانهای زیر خودداری فرمایید:
با رطوبت بسیار بالا یا پایین > %85رطوبت > %31
دمای بسیار بالا یا پایین > 45دما > 11
در معرض نور مستقیم خورشید
در مجاورت مواد شیمیایی،
در مکانهایی با لرزش زیاد.
مانع از خیس شدن دستگاه شوید و در صورت خیس شدن، با آن تماس پیدا نکنید.
دستگاه برای استفاده در مجاورت دستگاههای تولیدکنندههای اشعه (دستگاههای رادیولوژی و )MRIمناسب نیست.
در صورت بروز مشکل و یا ایجاد سؤال در نحوه عملکرد دستگاه با واحد مهندسی پزشکی بیمارستان تماس بگیرید.