phone numbers


#تجهیزات_آزمایشگاهی 


♋️ دستگاه PH متر 


📋 دستگاه PH متر یا پی اچ متر ( پ هاش متر )یکی از دستگاه های آزمایشگاهی است که آن را برای غلظت یون های هیدروژن در محلول بکار می برند .

◀️ به این صورت که ph متر که معمولا یک دستگاه دیجیتالی و دارای یک الکترود به عنوان شناساگر است ph محلول یا همان غلظت اسیدی و بازی را عددی بین 0 تا 14 اندازه گیری می کند؛ این غلظت با یک پتانسیومتر سنجیده می شود که تغییرات پتانسیل های الکتریکی الکترود ها را اندازه گیری می کند.


✅ با طراحی الکترودهایی میتوان توانایی را بوجود آورد که یک یون خاص را در مجموعه ای از یون های مخلوط بدست آورد.

◀️ از ISE (الکترود انتخاب یون) برای اندازه گیری یونهای اصلی استفاده می شود. باید الکترود های شیشه ای PH متر را در محلول تامپون با PH چهار تا شش نگهداری کرد تا خشک نشوند و محلول باید در زمان های مختلف به طور منظم تعویض شوند.

◀️ در صورت خشک شدن الکترودهای شیشه ای، باید آنها را به مدت 4 ساعت در اسید کلریدریک قرار داده و پس از آن با آب مقطر آبکشی کنیم تا بتوانیم دوباره از آن استفاده نماییم. 

🌀 طول عمر این الکترود ها در صورت استفاده درست حدود 2 سال می باشد و پس از آن باید آنها را تعویض نمایید. 


⏳ نحوه تشخیص فرسودگی الکترودهای PH متر به این صورت است که وقتی الکترود را در محلول یونی فرو بردیم، پس از 20 ثانیه پتانسیل الکتریکی ظاهر نشود.این الکترود ها به ضربات مکانیکی حساس می باشند.

 

✅ به الکترودی، الکترود مرجع می گویند که در صورت هرگونه تغییر غلظت محلول، پتانسیل خود را ثابت نگه می دارد. این الکترودها معمولا از جیوه تهیه شده اند. مناسب ترین الکترود مرجع ph متر که می توان برای اندازه گیری PH استفاده کرد، الکترود کالومل است.

◀️ پتانسیل این الکترود در PH بیشتر از 1 ثابت می باشد.با مقایسه الکترود کالومل با الکترود دیگری از همین نوع می توان کیفیت آن را سنجید. 

◀️ الکترودهایی که امروزه ساخته می شوند از ادغام الکترودهای مرجع و شیشه تهیه می شوند، مزیتی که این نوع الکترودها دارند این است که توانایی اندازه گیری PH را در حجم های خیلی کوچک دارند.

◀️ این الکترودها باید در محلولی با غلظت نمک بالا نگهداری گردند.این الکترودها کارایی خود را با پوشیده شدن توسط زواید پروتئینی از دست می دهند. 

◀️ تمیز کردن آنها نیز به این صورت است که باید آنها را در محلول پپسین قرار داده و بعد از دو ساعت، آنها را با آب مقطر شستشو دهید.

 


📋 #نکات_قبل_از_استفاده از PH متر


✅ توجه به نکات زیر قبل از استفاده از الکترودها الزامی می باشد :

1⃣ بایدالکترود های PH متر را قبل از استفاده از نظر وجود ترک خوردگی و هر گونه آسیب دیدگی ای بررسی کرد.
 
2⃣ الکترودهای PH متر را با آب مقطر شستشو دهید.

3⃣ روزنه پرکردن الکترود شامل درپوش لاستیکی می باشد که نوک آن باید بریده گردد.

4⃣ با کج و راست کردن الکترودها حباب های هوای موجود در بافر الکترود باید خارج شوند.
منبع تجهیزیار