phone numbers

بررسی نقشه سیستم انژکتور S2000(سوئیچ اینرسی)

 

 

1203سوئیچ اینرسی
 

محل نصب: قسمت خارجی خودرو که کمترین ارتعاشات را
دارا باشد
این سوئیچ در حالت عادی بسته است وهنگام وارد شدن نیروی
شدید ناگهانی مانند ضربه
تصادف باز شده وباعث قطع شدن مدار پمپ بنزین وسایر
مدارهای اصلی می گردد.
وبا فشار دادن درپوش لاستیکی،سوئیچ به حالت اولیه باز می
گردد