phone numbers

تنظیمات صفحه کلید دستگاه ونتیلاتور
760 مدلBennett مارك

 

کلید / نشانگر تعیین کننده ... حدود
تنظیم هاي مربوط به مد / نوع تنفس
انواع تهویه VCVتهویه با کنترل حجم و
)
PCVتهویه با کنترل فشار (
Assist/Control مد A/C
انواع تهویه VCVو )PSVتهویه با فشار
حمایتی (
Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation مد
)تهویه دستوري متناوب هماهنگ (
SIMV
PSV نوع تهویه ) خودبخودي( spontaneous مد SPONT
VCV نوع تنفس VCV در مدهاي A/Cیا SIMVکاربرد دارد .
PCV نوع تنفس PCV در مدهاي A/Cیا SIMVفراهم است .
PSVدر مدهاي SIMVیا SPONTفراهم
است
.
PSV نوع تنفس PSV
تنظیم هاي تهویه دستوري (Mandatory) VCV
3تا 70در دقیقه
دقت : ) -+(
0/1+%1در دقیقه
RESPIRATORY
RATE
حداقل تعداد تنفس هاي دستوري که بیمار در دقیقه دریافت می کند .
40تا 2000میلی لیتر
دقت : ) از هر چه تنظیم شده
10ml+%10
-+ (
حجم داده شده به بیمار در طول تنفس دستوري ، کمپلیانس جبران شده و با درجه
حرارت و فشار بدن اصلاح شده و اشباع شده
)(BTPS
TIDAL
VOLUME
3تا 150لیتر در دقیقه
دقت : ) از هر چه تنظیم شده -+(
5+%10
حداکثر جریان گاز ارائه شده در حین تنفس دستوري ) ترکیب شده با حجم جاري
peak flow، تعیین کننده بخش فعال در زمان دمی است .
PEAK FLOW
صفر تا 2ثانیه
دقت : -+
0/05ثانیه
طول مدت وقفه دمی پس از تنفس دستوري داده شده ، که در طول آن هیچگونه گازي
داده نمی شود .
PLATEAU
تنظیم هاي PCVدستوري
3تا 70در دقیقه
دقت ) -+ (
0/1+%1در دقیقه
PESPIRATORY
RATE
حداقل تعداد تنفس هاي دستوري که بیمار در دقیقه دریافت می کند .
6تا 80سانتی متر آب ) 5تا (80 hpa
دقت ) از تنظیم -+( %3+2/5سانتی متر آب
INSPIRATORY
PRESSURE
فشار بالاي PEEPدر خلال مرحله دمی از تنفس .
( )زمان دمInspiratory Time (Ti)
0/2
تا 8ثانیه
دقت : -+
0/05ثانیه
I:E ratio <= 4:1
-+(0/1+260) دقت
می توانید با استفاده از کلید MENUزمان دم) (Tiیا نسبت دم به بازدم ) ( I:Eرا به
عنوان زمان بندي لازم براي هر تنفس
PCVانتخاب کنید . همچنین می توانید تنظیم
انجام شده براي زمان بندي تنفس را تغییر دهید ) نسبت
I:Eیا (Tiولی در زمانی که در
PCVتعداد تنفس را تغییر می دهد ، تنظیم انجام شده به طور پیوسته باقی می ماند .
انتخاب نسبت زمان دمی به بازدمی براي هر تنفس
PCVتنظیم می شود .
Ti/I:E RATIO
100 تا5 سرعت رسیدن به فشار دمی تنظیمی در مدهاي ) (PCیا )(PS
مقادیر بالاتر نشان دهنده ي سرعت بیشتر و رسیدن به فشار هدف در زمان کوتاه تري
است. همچنین باید توجه داشت این پارامتر تاثیري در ) (
Tiزمان دم یا I:Eندارد.
RISE TIME
FACTOR
توجه : براي کمک به تنظیم صحیح ، RISE TIMEدر حین PCVدر پنجره پیام حداکثر جریان دمی جریان دمی peak inspiratory flowوجریان انتهاي
دمی
) (end insp flowجریان انتهاي بازدمی) (end exhalation flowبه واحد دیده می شود .تنظیمات صفحه کلید دستگاه ونتیلاتور
760 مدلBennett مارك
[2]

تنظیم هاي ))spontaneous(PSVخودبخودي (
70cm H2O صفر تا
)صفر تا ( 70 hpa
دقت : ) از مقدار تنظیم شده ( +-3+%2/5
سانتی متر آب
فشار مثبت تنظیم شده بالاي مقدار تنظیم شده براي PEEPمی باشد که در مد تنفس
خود به خودي و حمایت فشاري قابل تنظیم است
.
SUPPORT
PRESSURE
100 تا5 سرعت رسیدن به فشار دمی تنظیمی در مدهاي ) (PCیا ) (PSمقادیر بالاتر نشان دهنده
ي سرعت بیشتر و رسیدن به فشار هدف در زمان کوتاه تري است.
همچنین باید توجه داشت این پارامتر تاثیري در ) (
Tiزمان دم یا I:Eندارد.
RISE TIME
FACTOR
%45 تا1 درصدي از بیشترین جریان هواي دمی که در آن تنفس از فاز دم به فاز بازدم تغییر حالت
می دهد.
براي کمک به تنظیم درست
EXH SENSITIVITYمقدار اندازه گیري شده end
. در پنجره پیام دیده می شوندpeak inspiratory flow وinspiratory flow
ExH SENSI
TIVITY

حساسیت بازدمی
تنظیم هاي عمومی
صفر تا 35سانتی متر آب
) صفر تا (
35hpa
دقت : ) از مقدار تنظیم شده +- 0/6 cm
(H2o+%10
فشار مثبت انتهاي بازدمی / فشار مثبت مداوم راه هوائی . حداقل فشار حفظ شده در
حین مراحل دمی و بازدمی
.
PEEP/CPAP
20L/min تا1 مقدار جریان گاز استنشاق شده توسط بیمار براي شروع یک تنفس اجباري یا خود به
خودي در نوع
Flow Triggeringکه از سوي دستگاه شناسایی می شود.
TRIGGER
SENSITIVITY
%100 تا21
دقت : از کل درجه
+-%3
غلظت اکسیژن موجود در هواي دمی تنفسی بیمار.
توجه : ممکن است تا تثبیت درصد غلظت اکسیژن چند دقیقه صرف شود
.
%O2
کلیدهاي دیگر ، دکمه و نشانگرها
%FiO2را به مدت 2دقیقه تبدیل به %100می کند و سپس به مقدار تنظیم شده قبلی بر می گردد هر گاه %100O2را فشار دهید
دوره 2دقیقه اي دوباره شروع می شود .هرگاه
100%O2را آغاز می کنید. می توانید با فشار دادن کلید CLEARاین مانور را متوقف کنید
)مگر اینکه یکی از عملیات کلید
MENUرا وارد کرده باشد ) یک تنظیم را انتخاب کرده باشید (
100% O2
میتوانید آلارمها ، اجراي ، SSTوارد کردن مد ، stand byفعال کردن یا غیر فعال کردن حدود آلارم %O2را مرور کنید یا فعال و تجدید
کنید ، و سایر اطلاعات را مرور کرده یا تغییر دهید
.
MENU
مدي است امنیتی براي تنفس هاي خود به خودي ، در صورتی که بیمار در مدت زمانی تنظیم شده ) (Apnea Intervalتنفسی را انجام
ندهد با توجه به تنظیمات از پیش تعیین شده تهویه مکانیکی بیمار توسط ونتیلاتور انجام می شود.
APNEA کلید
PARAMS
یک تنفس دستوري با مشخصات تهویه دستوري تنظیم شده جاري ) در A/Cیا (SIMVیا مشخصات مد آپنه )در ( SPONTبه بیمار
میدهد . می توانید د رهر زمان در حین مرحله بازدمی تنفس مادامی که جریان بازدمی کمتر از 30درصد از حداکثر جریان بازدمی باشد
یک
MANUAL INSPبه بیمار بدهید ، بجز در طول مد تهویه آپنه )(apnea ventilation
MANUAL
INSP
به شما این امکان را میدهد که Auto - PEEPبیمارتان را محاسبه کنید . مانور EXP PAUSEباعث می شود که ونتیلاتور دریچه بازدمی
را در انتخاب مرحله بازدمی ببندد و تنفس دستوري بعدي نیز داده نمی شود در پایان این مانور ، در پنجره پیام مقدار محاسبه شده مربوط
به )
Auto-PEEPفشار بازدمی در آغاز مانور منهاي فشار بازدمی در پایان مانور ( و Total PEEPنمایش داده می شود .
EXP PAUSE
)توقف بازدمی (تنظیمات صفحه کلید دستگاه ونتیلاتور
760 مدلBennett مارك
[3]

پنجره پیام جریان انتهاي بازدمی ) (end exp .flowرا به واحد L/minدر آغاز هر تنفس نشان می دهد اگر در زمانی که ونتیلاتور تنفس
بعدي را می دهد ، جریان بازدمی هنوز موجود باشد ، به معناي وجود
auto-PEEPمی باشد .
EXP PAUSEمادامی که کلید مربوط به آن را نگه دارید ادامه می یابد و فقط تا زمانی باید ادامه یابد که فشار بازدمی به مقدار ثابتی
برسید مانور
EXP PAUSEبا رها کردن کلید پایان می یابد و بیمار یک تنفس را آغاز می کند ، در زمانی آلارم به صدا در می آید ،که
مرحله بازدمی )شامل این مانور ( بیش از 20ثانیه ادامه یافته است یا ونتیلاتور نشتی را پیدا کرده است
.
AUTO-PEEP:
Range : 1 to 35 CmH2O
محدوده
Accuracy:+- (1CMH2O +3%of reading )دقت
)
%3از آنچه روي پنجره پیام خوانده می شود (
به شما این امکان را میدهد که حجم پذیري ریه ها ) (Complianceو مقاومت ) (resistanceریه بیمار را محاسبه کنید با مکث
طولانی دمی میتوانید ریه هاي بیمار را تا 10ثانیه باز نگه دارید .
فشار دادن لحظه اي
INSP PAUSEباعث میشود که ونتیلاتور در پایان مرحله دم )در مد SPONTیک تنفس اجباري میدهد ( دادن
تنفس را متوقف کند و دریچه بازدمی را بسته نگه دارد تداوم
INSP PAUSEتا هنگامی است که ونتیلاتور فشار ثابتی از plateau
دریافت کند یا اینکه دو ثانیه بگذرد ، مانور INSP PAUSEدر صورتی که پلاتوي ثابتی حاصل شود یا آلارمی روي دهد خاتمه مییابد.
فشار دادن
INSP PAUSEبه مدت 2ثانیه یابیشتر پس از اینکه وفقه دمی شروع شود باعث می شود که ونتیلاتور وقفه دمی را تازمانی که
کلید را نگه داشته اید ادامه دهد مانور
INSP PAUSEطولانی زمانی خاتمه می یابد که شماکلید را رها کنید یا 10ثانیه زمان بگذرد
می توانید با فشار دادن کلید
CLEARیا رها کردن کلید INSP PAUSEدر هر زمان که بخواهید مانور INSP PAUSEرا خاتمه دهید ،
آلارمها نیز مانور را لغو می کنند در پایان تنفس ، در پنجره پیام مقدار محاسبه شده کمپلیانس و مقاومت ) اگر تنفس اجباري
VCVبوده
باشد ( یا کمپلیانس )اگر تنفس اجباري بوده باشد ( به مدت 30ثانیه دیده می شود
.
کمپلیانس :
Range : 1 to 150 ml/ H2O

از آنچه خوانده می شود: +- (1Ml /cm H20+%20دقت
مقاومت:

Range : 0 to 150 cm H2O/ lit / second
)
از آنچه خوانده می شود :+- (3 cm H2O/ lit / second + %20دقت
INSP PAUSE
توقف دمی
فشار دادن CLEARقبل از پذیرفتن) (acceptingیک تنظیم ، تنظیم انجام شده را کنسل می کند .
فشار دادن
CLEARتنظیم هاي پذیرفته شده را کنسل نمی کند .
دو بار فشار دادن
CLEARباعث می شود ونتیلاتور به وضعیت قبلی خود برگردد )مگر اینکه یکی از عملیات کلید MENUرا وارد کرده
باشید که از شما خواسته باشد دو بار کلید
CLEARرا بزنید (
فشار دادن کلید
CLEARدر حین مانور %100 O2باعث کنسل شدن این مانور می شود .
CLEAR
تغییرات انجام شده در مشخصات را قابل اجرا می کند اگر تا 30ثانیه پس از پیشنهاد یک تنظیم جدید ، ACCEPTرا فشار ندهید ، به
وضعیت قبلی خود برمی گردد .
ACCEPT
تنظیمات
براي تنظیم مقادیر مورد نیاز پارامترها و همچنین تنظیمات در منوي دستگاه استفاده می شود. حرکت در جهت عقربه هاي ساعت مقادیر
را زیاد و حرکت در جهت عکس عقربه هاي ساعت مقادیر را کم می کند.
دکمه)(knob
هر گاه ونتیلاتور بر طبق تنظیم نمایش داده شده کار کند ، یا در حین apnea ventilationروشن می شود ) یک نشانگر براي تنفس
هاي دستوري و یکی براي تنفس هاي خودبخودي وجود دارد (
CURRENT
هر گاه یک مد یا نوع تنفس را پیشنهاد می کند روشن می شود . هرگاه تنظیم پیشنهاد شده پذیرفته شد روي تنفس بعدي تاثیر خواهد
داشت .
PROPOSEDتنظیمات صفحه کلید دستگاه ونتیلاتور
760 مدلBennett مارك
[4]

کلید / نشانگر عمل محدوده
MEAN
PRESSURE
میانگین مقدار فشار محاسبه شده موجود در مدار تهویه ونتیلاتور را در
سرتاسر یک دوره تنفسی کامل نشان می دهد . در آغاز هر تنفس تجدید
می شود
.
99cm H2O صفر تا
) صفر تا(
99hpa
دقت : )+- ( 1+%3سانتی متر آب
PEAK PRESSURE فشار اندازه گیري شده در پایان دم ) به استثناي پلاتو اگر منظور شده
باشد ( را نشان می دهد در آغاز هر مرحله دمی تجدید می شود
.
140cm H2o صفر تا
(
140hpa) صفر تا
دقت )
+- (1+%3سانتی متر آب
PLATEAU
PRESSURE
فشار اندازه گیري شده در پایان وقفه ي دمی در یک تنفس اجباري را
نمایش می دهد ) چه دم انجام شده در تنفس نوع
VCVمعمولی یا بخشی
ازمانور وقفه دمی باشد که در آغاز هر مرحله بازدمی تجدید می شود
.نمایشگر
PRESSUREدر صورتی که ونتیلاتور فشار پلاتوي ثابتی را
دریافت نکند خاموش باقی می ماند
.
140cm H2O صفر تا
(
140hpa ) صفر تا
cm H2O -+ ( 3+ %4) دقت
PEEP / CPAP فشار اندازه گیري شده در اندام بازدمی را قبل از هرگونه کوشش دمی
نمایش می دهد در آغاز هر مرحله دمی تجدید می شود
.
140 cm H2Oصفر تا
(
140 hpa) صفر تا
cmH2O -+ ( 3+%4) : دقت
RATE/min مجموع کل تعداد تنفس هاي انجام شده در طول یک دقیقه را نشان می
دهد. وقتی تهویه آغاز می شود ، هر گاه تهویه آپنه شروع یا
auto reset
می شود یا کلید alarm resetفشار داده شود ، محاسبه تجدید می شود
و نمایشگر خاموش می شود. همچنین هر گاه مد یا نوع تنفس یا تنظیم

PESPIRATORY RATEتغییر داده شود ، محاسبه تجدید ) و نمایشگر
خاموش ( می شود
.
3تا 199در دقیقه
دقت : ) -+ (
0/1+ %1در دقیقه
I:E RATIO نسبت بین زمان دم اندازه گیري شده و زمان بازدم اندازه گیري شده را
نشان می دهد با شروع هر تنفس تجدید می شود
.
9.9:1 C 1:99.9
دقت : )-+ (0/1+%2

 

هر گاه apnea ventilationفعال است روشن می شود . هر گاه مشغول تنظیم مشخصات apneaهستید ، همراه با
نشانگر
PROPOSEDروشن می شود و وقتی مشخصات آپنه پذیرفته شدند هر دو نشانگر خاموش می شوند .
نشانگر APNEA
PARAMS
اطلاعات را در چهار سطر نشان می د هد .
سطر اول : براي آلارم فعال با بالاترین اهمیت یا آلارم خود تنظیم
) (auto resetدر نظر گرفته شده است فقط در ونتیلاتور 760اگر
آلارمی فعال نباشد و نمایشگر سنسور اکسیژن خاموش نباشد ، درصد در این سطر نمایش داده می شود .
سطر دوم : اطلاعاتی مربوط به عملیات منو یا تنظیم ها ، مدت زمان باقی مانده سکوت آلارم ، یا تاریخ و زمان کنونی در طول تهویه
معمولی
) Flow ( L/minرا نمایش می دهد .
سطر سوم و چهارم : براي سایر پیامها در نظر گرفته شده است براي هر نوع تنفس
peak flowو Insp . flowدر سطر سوم نمایش داده
میشود و
end exp . flowدر سطر چهارم دیده می شود )بجز مواردي که insp . flowدر طول vcvو VCV apnea ventilation
نمایش داده نمی شود (
پنجره پیام
(message
window)تنظیمات صفحه کلید دستگاه ونتیلاتور
760 مدلBennett مارك
[5]

INSP TIME s زمان دمی اندازه گیري شده ، شامل تنفس هایی که در رابطه با آلارم
HIGH PRESSUREقطع شده اند می باشد در آغاز هر مرحله بازدمی
تجدید می شود
.
صفر تا 9/90ثانیه
دقت : ثانیه
+-0/05
(Volume) حجم
EXHALED
VOLUME ( ml)
حجم جاري بازدمی اندازه گیري شده بیمار را ) مربوط به تنفس هاي ،A/C VCVتنفسهاي
PCVشروع شده توسط ونتیلاتور و تنفس هاي ) (PCV apneaیا مربوط به تنفس که هم
اکنون تمام شده است را نشان میدهد ) مربوط به همه تنفس هاي دیگر ( از نظر
BTPSاصلاح
شده و کمپلیانس جبران شده با شروع هر دم تجدید میشود )نمایشگر حجم کارخانه (هر گاه
ونتیلاسیون شروع شود ، یا تهویه آپنه شروع شود یا
auto resetانجام شود یا هر گاه مد یا نو
تنفس را تغییر دهید و هر گاه کلید
alarm resetرا فشاردهید .
صفر تا 9لیتر
دقت : ) از آنچه در نمایشگر دیده
-+ (
10 ml+%10 میشود
TOTAL MINUTE
VOLUME (L)
حجم دقیقه اي بازدمی اندازه گیري شده بیمار را براساس 60ثانیه اخیر را نشان می دهد در
شروع هر تنفس تجدید می شود هر گاه تهویه شروع شود هر گاه تهویه آپنه شروع شود
یا
auto resetشود ، و هر گاه کلید alarm resetرا فشار دهید محاسبه تجدید می شود .
صفر تا 99لیتر
دقت : ) از آنچه در نمایشگر دیده
-+ (
10ml+%10 میشود
DELIVERED
VOLUME (ml)
حجم جاري دمی اندازه گیري شده مربوط به تنفس PCVیا PSVکه بطور کامل داده شده را
نشان می دهد از نظر
BTPSو جبران کمپلیانس اصلاح شده است . در آغازهر دم ) با تنفس هاي
نوع
PSVیا( PCVتجدید می شود
3000ml صفر تا
دقت : ) از آنچه در نمایشگر دیده
-+ (
10ml+%10 میشود
SPONT MINUTE
VOLUME (L)
حجم دقیقه اي بازدمی اندازه گیري شده مربوط به بیمار مربوط به تمام تنفس هایی خودبخودي
را براساس 60ثانیه گذشته نمایش دهد ، در آغاز هر تنفس تجدیدمی شود .
هر گاه تهویه آغاز می شود یا
auto resetمی شود ، هر گاه مد یا نوع تنفس را تغییر دهید
هر وقت کلید
alarm resetرا فشار دهید محاسبه تجدید می شود.
صفر تا 99L
دقت : ) از آنچه در نمایشگر دیده
-+ (
10ml+%10 میشود
(Alarm setting) تنظیم آلارم ها
HIGH
RESPIRATORY
RATE
آلارم فعال به این معناست که تعدا تنفس اندازه گیري شده بیشتر از محدوده
تنظیم شده می باشد .
3تا 100عدد در دقیقه
دقت: از تنظیم انجام شده در دقیقه (
0/1+%1
-+
LOW INSP
PRESSURE
آلارم فعال به این معناست که فشار موجود مانیتور شده در مدار تنفسی ، در پایان
دم ،کمتر از مقدار تنظیم شده براي آلارم است . در مد
SPONTکار نمی کند
3تا 60سانتی متر آب
(
60hpa تا3 )
دقت : ) از تنظیم انجام شده-+ (
1+%3
HIGH PRESSURE آلارم فعال به این معناست که فشار راه هوایی بیمار ، به آستانه ي تنظیمی
بیشترین فشار راه هوایی رسیده است و علاوه بر وجود آلارم شنیداري و دیداري ،
تنفس از فاز دم به فاز بازدم تغییر حالت می دهد. باید توجه داشت که تنظیم
درست این محدوده آلارم بسیار حائز اهمیت می باشد و باید به درستی تنظیم
شود.
10تا 90سانتی متر آب
(
90 hpa تا10 )
دقت : ) از تنظیم انجم شده-+ (
1+%3
LOW MINUT
VOLUME
آلارم فعال یعنی حجم دقیقه اي مانیتور شده از محدوده تنظیم شده براي آلارم
کمتر است ، براساس معدل 8تنفس اجرا شده .
صفر تا 50لیتر
دقت : ) از تنظیم انجام شده-+ (
10ml +%10
HIGH TIDAL
VOLUME
آلارم فعال به این معناست که حجم بازدم شده در سه تنفس از چهار تنفس متوالی
بیشتر از محدوده آلارم بوده است .
20تا 9000ملی لیتر
دقت : )از تنظیم انجام شده-+ (
10ml+%10تنظیمات صفحه کلید دستگاه ونتیلاتور
760 مدلBennett مارك
[6]

LOW TIDAL
VOLUME
آلارم فعال به این معناست که حجم بازدم شده در سه تنفس از چهار تنفس متوالی
کمتر از محدوده آلارم بوده است .
صفر تا 2000میلی لیتر
دقت : ) از تنظیم انجام شده -+ (
10ml+%10
نشانگرهاي دیگر
درجه فشار سنج
خطی

(Bar graph)
فشار کنونی سیستم را به واحد سانتی متر آب cm H2Oیا هکتو پاسکال) (hpaنشان می دهد
یک
LEDنشانددهنده تنظیم محدود آلارم HIGH PRESSUREاست در طول بازدم ، LEDها
نشانگر حداکثر فشار در تنفس اخیر می باشند.
-10تا 90سانتی متر آب
(
90 hpa تا10 )
هر خط ) (
LEDبرابر با 1cm
H2O (1hpa)
MAND با شروع هر تنفس و براي نشان دادن اینکه یک تنفس دستوري که توسط ونتیلاتور یا اپراتور
شروع شده است ، روشن می شود .
قابل انتخاب نیست .
ASSIST با شروع هر تنفس و براي نشان دادن اینکه تنفس دستوري که توسط بیمار شروع شده است
روشن می شود .
قابل انتخاب نیست .
SPONT با شروع هر تنفس و براي نشان دادن اینکه تنفس خودبخودي توسط بیمار شروع شده است
روشن می شود .
قابل انتخاب نیست .
VOLUME
Bargraph

) درجه اندازه گیري
حجم خطی (
حجم بازدمی انجام شده رابه میلی لیتر )(mlنشان می دهد . حجم ها از نظر کمپلیانس جبران
شده و
) (BTPSاصلاح شده اند . معیار فعال با تنظیم آلارم HIGH TIDAL VOLUMEتعیین
می شود .
LEDها تنظیم انجام شده براي آلارمهاي HIGH TIDAL VOLUMEو low tidal
volume
را نشان می دهند . می توانید با استفاده از کلید این درجه خطی را فعال یا غیر فعال
کنید . در طول بازدم ،
ledها حداکثر حجم بازدمی آخرین تنفس را نشان می دهند .
کلید / نشانگر رنگ عمل
ALARM قرمز ) خیلی
مهم (
هر گاه یک آلارم خیلی مهم فعال شود چشمک می زند ، صداي آلارم به صورت beepهاي مکرر 3تایی و بعد دو تایی
می باشد . هر گاه آلارم مهمی بطور خودبخود برطرف شود بطور پیوسته روشن می ماند .
CAUTION زرد )کم
اهمیت (
هر گاه آلارم با اهمیت متوسط فعال شود چشمک می زند . صداي آلارم به صورت سه بیپ متوالی خواهد بود . اگر
آلارم کم اهمیت بخودي خود برطرف شود
) (auto resetبه طور پیوسته روشن می ماند .
سبز NORMAL هر گاه وضعیت آلارم نباشد روشن می شود .
VENT INOP قرمز
)پراهمیت (
براي نشان دادن اینکه ونتیلاتور کار نمی کند و دریچه ایمنی آن باز است روشن می شود . قبل از اینکه تهویه عادي از
سر گرفته شود باید دستگاه توسط مهندس شرکت از طریق
) extended self –test (ESTارزیابی و بررسی شود .
SAFETY VALVE
OPEN
قرمز
) پراهمیت (
هر گاه دریچه ایمنی و دریچه بازدمی باز باشد و فقط هواي اتاق در دسترس بیمار باشد روشن می شود . می تواند نشان
دهد که ونتیلاتور کار نمی کند ، یا در مدار تنفس دستگاه انسداد وجود دارد . اگر چنین بود ، پنجره پیام آلارم
برانگیزاننده وضعیت باز شدن دریچه ایمنی و اینکه چه مدت زمانی از شروع آخرین تنفس گذشته است را نشان می
دهد . زمانی که مدت طولانی در هواي اتاق تنفس بدهد یا ناگهان خاموش شود نیز این آلارم را داریم.
اگر وضعیت ایجاد کننده باز شدن دریچه ایمنی زیاد طول نکشد و نشانگر
VENT INOPخاموش باشد ، کلید alarm
reset
را فشار دهید تا تهویه از سر گرفته شود .
ON
AC/BATTERY
CHARGING
سبز هر گاه ونتیلاتور با برق متناوب Acکار کند و باتري در حال شارژ شدن باشد ، روشن می شود .
ON INTERNAL
BATTERY
زرد هر گاه ونتیلاتور با باتري داخلی کار کند چشمک می زند .تنظیمات صفحه کلید دستگاه ونتیلاتور
760 مدلBennett مارك
[7]

ON EXTERNAL
BATTERY
زرد هر گاه ونتیلاتور با باتري خارجی کار کند چشمک می زند .
INTERNAL
BATTERY
LEVEL
سبز سطح نیروي نسبی باتري داخلی را نشان می دهد .
2 min زرد سکوت آلارم ) : (Alarm silenceصداي آلارم را به مدت 2دقیقه پس از فشار دادن کلید ، قطع می کند .
RESET مشخص
نشده
تجدید آلارم ) : (Alarm resetتمام نشانگرهاي آلارم را پاك می کند ، دوره قطع صداي الارم را لغو می کند و
نمایشگرهاي
patient dataرا تجدید می کند . اگر وضعیت ایجاد کننده آلارم هنوز باقی مانده باشد ، آلارم دوباره
شروع می شود . تنظیم هاي قبلی را دوباره برقرار میکند و تهویه از سر گرفته میشود ، مگر اینکه ونتیلاتور کار نکند .
(
inoperative)


توجه : این مجموعه گرد آوري شده ، ترجمه مختصري از دفترچه راهنماي کامل اپراتوري به زبان انگلیسی دستگاه می باشد و
مطالعه کامل دفترچه راهنماي آن الزامی می باشد.