phone numbers

 

هواگیری رادیاتور (سمند،پارس،۴۰۵) :

 تخلیه آب رادیاتور:

بعد ازخنک شدن کامل موتور، دررادیاتور را به جهت عقربه ساعت تا توقف گاه اول بچرخانید و فشار سیستم را تخلیه کرده و سپس در را پیاده کنید.


شیرتخلیه رادیاتور که در سمت زیر آن قرار داردرا در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید وآب داخل رادیاتور را در ظرف تمیز بریزید.

پیچ هواگیری را که روی محفظه ترموستات قرار دارد رابازکنید.

پیچ  تخلیه سیلندر را باز کنیدتا بقیه مایع خنک کننده تخلیه شود.


 پرکردن سیستم خنک کننده:

شیر تخلیه رادیاتور،پیچ هواگیری و پیچ تخلیه سیلندر را ببندید.

 پیچ هواگیری در بالای رادیاتور را باز کنید.


مایع خنک کننده راداخل رادیاتور بریزید و تا حد ماکزیمم حفظ کنید این کار را ادامه دهید تا از پیچ هواگیری ردیاتور مایع خمک کننده یکنواخت و بدون حباب خارج شود سپس پیچ هواگیری راسفت کنید.

 پیچ هواگیری روی بدنه سیلندررا بازکنید ومایع خنک کننده به داخل رادیاتور بریزید تا مایع خنک کننده بدون حباب خارج شود.

سپس پیچ را ببندید.

 پیچ هواگیری روی محفظه ی ترموستات را بازکنید ومایع خنک کننده به داخل رادیاتور بریزید تا مایع خنک کننده بدون حباب خارج شود سپس پیچ را ببندید.

توجه
 چونکه آب داخل رادیاتور و سیلندر تخلیه شده بعد از یک روز مقدار کمی آب کم می کند که باید به آن اضافه شود.


هواگیری رادیاتور:

 پیچ روی سیلندر و محفظه ترموستات را بازکنید و سپس مایع خنک کننده را داخل رادیاتور بریزید انقدر ادامه دهید که از پیچ روی ترموستات وسیلندر مایع خنک کننده بدون حباب خارج شود وسپس پیچ ها را بدون قطع کردن آب ببندید.

 پیچ شماره ۱ محفظه ترموستات ( مطابق شکل زیر)

 پیچ شماره ۲ (مطابق شکل زیر) روی بلوکه سیلندر.