phone numbers

 

🚨بیرون زدن دنده🚨

🔴ساییده شدن  تودلی کشویی مربوطه
🔵رفع عیب:سنگ زدن (دنده داگ ) یا تعویض دنده 

🔴شل شدن سر و ته گیربکس
🔵رفع عیب:سفت کردن ان

🔴ضعیف یا شکسته شدن فنر ساچمه ماهک
🔵رفع عیب:تعویض فنر ساچمه ماهک

🔴خرابی خار النگویی و  خار موشکی
🔵رفع عیب:تعویض خار موشکی

🔴خرابی یا کچل کردن ساچمه – رولبرینگها  – شفت های ورودی, خروجی 
🔵رفع عیب:تعویض رو لبرینگ و ساچمه ها

🔴خرابی و خوردگی بوشهای داخل دنده
🔵رفع عیب:تعویض  بوشها