phone numbers

 

بیرون زدن دنده

ساییده شدن  تودلی کشویی مربوطه
رفع عیب:سنگ زدن (دنده داگ ) یا تعویض دنده 

شل شدن سر و ته گیربکس
رفع عیب:سفت کردن ان

ضعیف یا شکسته شدن فنر ساچمه ماهک
رفع عیب:تعویض فنر ساچمه ماهک

خرابی خار النگویی و  خار موشکی
رفع عیب:تعویض خار موشکی

خرابی یا کچل کردن ساچمه – رولبرینگها  – شفت های ورودی, خروجی 
رفع عیب:تعویض رو لبرینگ و ساچمه ها

خرابی و خوردگی بوشهای داخل دنده
رفع عیب:تعویض  بوشها