phone numbers

‌آموزش عیب یابی

 هنگام روشن شدن خودرو, چراغ دینام خاموش نمیشود, 
 
 بیشترین علتهای احتمالی

تسمه پروانه پاره شده است.
دینام برق تولید نمی کند.

 
رفع ایراد

از تسمه پروانه نو استفاده کنید.
زغالها را چک کنید در صورتی که لحیمها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است.

آفتامات و اتصال بدنه را چک کنید.در صورتی که قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید .

قسمت هایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.