phone numbers

‌🛠آموزش عیب یابی🛠

 📛هنگام روشن شدن خودرو, چراغ دینام خاموش نمیشود, 
 
✅ بیشترین علتهای احتمالی

◀️تسمه پروانه پاره شده است.
◀️دینام برق تولید نمی کند.

 
⬅️رفع ایراد👍

✅از تسمه پروانه نو استفاده کنید.
✅زغالها را چک کنید در صورتی که لحیمها ذوب شده باشد تعویض و یا تعمیر لازم است.

✅آفتامات و اتصال بدنه را چک کنید.در صورتی که قطع اتصال مشهودی وجود نداشت از متخصص کمک بگیرید .

✅قسمت هایی که قطع شده اند نباید موقعی که موتور کار می کند وصل نمود.