phone numbers

ریست چراغ سرویس پرادو

 

1⃣در حالت ACC قرار داده تا عدد كيلومتر پيموده شده نمايش داده شود

2️⃣ دكمه تريپ متر را فشار داده و نگه داريد ( دكمه انتخاب وضيعت هاي عددي )
3️⃣ سوئيچ را در وضيعت ON قرار داده ولي استارت نزنيد

4️⃣ دكمه را نگه داريد تا گزينه Maintenance از صفحه نمايش براي ٣ ثانيه روشن شده و بمدت ٢ ثانيه چشمك ميزند و سپس خاموش ميشود
5️⃣ اگر چراغ سرويس ريست نشود با گزينه Maintreqd شما را مطلع ميسازد كه مراحل بالا را تكرار كنيد

6️⃣ سوئيچ را بسته و بعد از ١٠ ثانيه باز كنيد ولي استارت نزنيد
7️⃣ سوئيچ را بسته و بعد از ١٠ ثانيه استارت بزنيد
( چراغ سرويس ريست شد )

4️⃣ درب سمت راننده را باز كنيد