phone numbers

علائم خرابی سنسور دمای مایع خنک کننده موتور🎯
 

⬅️خرابی سنسور دمای آب به دو صورت اتفاق می افتد:⬇️

1⃣ سنسور، دمای آب را به اشتباه بالاتر از واقعیت گزارش می کند، که در این صورت ECU سوخت را بسیار رقیق می کند و در نتیجه:🔰

 

⬅️یا "موتور روشن نمی شود".

⬅️ و یا اینکه "با استارت های زیاد روشن می شود و وقتیکه روشن شد، بسختی گاز می خورد و توان کمی خواهد داشت."

 

2⃣ سنسور، دمای آب را به اشتباه پایینتر از واقعیت گزارش می کند، که در این صورت ECU سوخت را بسیار غلیظ می کند و در نتیجه:🔰🔰

🔴 یا "موتور روشن نمی شود".

🔴 یا اینکه "با استارت های زیاد روشن می شود و وقتیکه"روشن شد، دود سیاه زیادی از اگزوز خارج می شود و موتور توان کمی خواهد داشت، مصرف سوخت در این حالت بشدت افزایش می یابد."