phone numbers

نکته :

در خودروی ۲۰۶ با مالتی پلکس فرانسوی عدد کیلومتر  هم در bsi و هم در آمپر ثبت میشد که بلافاصله بعد از جابجا کردن یکی از این دو با قطعات خودروی دیگر بیشترین عدد و کیلومتر در آمپر نمایش داده میشد.

در سیستم با مالتی پلکس ماکس کیلومتر در آمپر و fn ذخیره میشود و بلافصله بعد از جابجا کردن کیلومتر بالایی نمایش داده میشود.

در سیستم اکوماکس و سازه پویش عدد کیلومتر در آمپر و نود مرکزی ثبت میشود و با حرکت خودرو و پیمایش ۱۰ کیلومتر عدد بالاتر در آمپر نمایش داده میشود.