phone numbers

زمانی که دور موتور دچار نوسان شدید در حالت درجا شده،ممکن است ایراد ناشی از وضعیت نادرست یکی از موارد زیر باشد:


1-وضعیت استپر
2-زاویه دریچه گاز
3-فشار منیفولد
4-تایم جرقه
5-تایم پاشش