phone numbers

 


پمپ بنزین, درجه باک (داخل باک )

فشار پمپ بنزین سالم بین ۲/۵ تا۳/۵ بار, باید باشد, در صورت کم بودن فشار, صبحها هنگامیکه موتور سرد است, با استارت متوالی و به سختی موتور روشن میشود,