phone numbers

خرابی رله دوبل:

راننده هنگام باز کردن سوئیچ دیگر صدای پمپ بنزین را نمی شنود.

هنگام استارت زدن برق به سر شمع ها نمی رسد. می توان با کشیدن یک وایر شمع و گرفتن آن به بدنه موتور رسیدن یا نرسیدن برق را امتحان کرد.