phone numbers

نظر کارشناسان روغن در خصوص یک روغن موتور مرغوب چیست؟

1- زیاد غلیظ و ناروان نباشد.

2- اضافه کردن مواد مکمل مانند غلظ کننده ها در روغن موتور مجاز نیست.

3- هنگام کار در موتور به تدریج سیاه شود.
 

یکی از وظایف اصلی روغن موتور تمیز نگهداشتن موتور است ، به این منظور در روغن موتور مواد افزودنی اضافه می شود که وظیفه پاک کردن دوده و رسوبات را از بدنه موتور و معلق نگهداشتن آنها در روغن را دارند .

 

 این خاصیت در روغن های قدیمی وجود نداشت و به همین دلیل روغن های قدیمی توانایی پاک نگهداشتن موتور را نداشته و دیر سیاه می شدند.

4- هیچ ارتباطی بین رنگ روغن با کیفیت آن وجود ندارد.

5- در حال حاضر روغن های موتور بر حسب نوع و سطح کیفیت و اینکه در چه خودرویی استفاده می شوند بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر کار می کنند.