phone numbers

کد ضبط خودروی رانا و 206

ضبط های مدل MCD-206 دارای رمز پیش فرض کارخانه 1111 می باشند . 
برای اعمال رمز به دستگاه باید ابتدا با استفاده از اعداد 1 الی 6 رمز را وارد کنید سپس دکمه ولوم یا SELECT را فشار دهید .

اگر کد دستگاه را اشتباه وارد کردید نوشته 2Code و یا 3Code ظاهر می شود که در این مرحل باید از اعمال رمز دقت خاص  کنید، در صورتی که هر سه بار اشتباه وارد شد آنگاه باید ضبط را به مدت 1 ساعت در حالت سوئیچ باز قرار دهید تا مجددا به حالت پذیرش کد برود ، کد دستگاه را بعد از حصول اطمینان وارد کنید.

برای تغییر رمز دستگاه برای جلوگیری از سو استفاده احتمالی باید به صورت زیر عمل کنید:
 ابتدا دستگاه خود را خاموش کنید.
دکمه های ترکیبی POWER و AM/FM را همزمان فشار دهید.
نوشته 1Code را می بینید که باید رمز قبلی را وارد کنید.
بعد از وارد کردن رمز عبارت 1New ظاهر می شود که باید رمز جدید را وارد کنید.
سپس عبارت 2New را می بینید که باید مجددا رمز جدید را وارد کنید.
سپس دکمه Select را بزنید تا عبارت Code OK را ببینید.
سپس با دکمه POWER ضبط را روشن کنید.