phone numbers

چرا نباید از مکمل بنزین استفاده کنیم؟

در اول بدانید مکمل با اکتان سوخت متفاوت هستن, قیمت اکتان بنزین از ۲۰ هزار تومان به بالا میباشد, در صورتیکه مکمل سوخت نهایت ۵ هزار تومان میباشد,

دلایل

نداشتن اطلاعات در باره ی اجزای تشکیل دهنده ی آن,

 استفاده از مکمل باعث صدمه و سوختن پمپ بنزین میشود, 
 در صورتیکه پمپ بنزین خودروی گارانتی دار, به خاطر  استفاده از مکمل بسوزد, گارانتی متقبل هزینه نمیشود و تعویض پمپ به صورت آزاد, حساب میشود,

شاید بپرسید چطور میتوان فهمید که پمپ بنزین به خاطر استفاده از مکمل سوخته است؟

مکمل بنزین رنگ شیری رنگ درجه باک و پمپ بنزین را, بصورت کاملا مشهود, تیره میکند.

پیشنهاد کارشناسی

به جای استفاده از موادی که اجزای تشکیل دهنده ی آنرا نمیدانید, 
 جهت شستشوی اجزای داخلی موتور, هر دوباک بنزین, یکبار از بنزین سوپر استفاده کنید.