phone numbers

پتانسیومتر دریچه گاز 

 این سنسور دارای ۳ پایه است که اطلاعات بازوبسته بودن دریچه گاز را با هر بار فشردن پدال توسط راننده بهECU بر حسب درجه گزارش میدهد. ECU این اطلاعات را به جهت اندازه گیری مقدارهوای ورودی به موتور و اینکه چه میزان بار روی موتور وارد میشود ، لازم دارد.

محل قرارگیری: این سنسور بر ابعاد جانبی دریچه گاز نصب شده و شفت پولک دریچه گاز در مرکز این سنسور قرار میگرد تا با تغییرات پولک ، سنسور اطلاعات را گزارش دهد.

نشانه های خرابی:
 موتور بسختی گاز میخورد و دور موتور با تاخیر بالا یا پایین می اید و در مواردی دور موتور در یک دور ثابت مثلا ۳۰۰۰ میماند. مصرف سوخت بشدت بالا رفته و در دورهای بالا موتور با ریپ شدید و لحظه ای مواجه خواهد شد.