phone numbers

اثر کنیستر بر ایمنی خودرو

عدم وجود کنیستر یا مسدود شدن مسیر آن موجب تجمع بخار بنزین در باک خودرو می شود. این موضوع در فصول گرم سال و هنگام رانندگی در جاده های ناهموار بسیار محسوس تر بوده به نحوی که در پایان یک سفر چند ساعته اگر چنان چه اقدام به باز کردن در باک بنزین کنید قطعا شاهد انتشار شدید بخار بنزین به محیط اطراف خواهید بود لذا در شرایط فوق در صورت وقوع تصادف یا ایجاد منبع اشتعال در اطراف خودرو احتمال انفجار باک خودرو به شدت بالا خواهد رفت .
 

جهت جلوگیری از خطرات احتمالی نصب کنیستر و بازبینی دوره ای جهت اطمینان از عملکرد صحیح آن کاملا ضروری است. (درهنگام بازکردن در باک ازعدم وجود منابع اشتعال دراطراف خودرو کاملا اطمینان حاصل کنید).