phone numbers

چگونه مصرف سوخت را به حداقل برسانیم!!

توقف طولانی خودرو یا پارک آن در معرض نور آفتاب باعث افزایش مصرف سوخت می شود: 
نور آفتاب و گرما باعث افزایش دمای بنزین خودرو و در نتیجه تبخیر آن می شود که افزایش سوخت خودرو را در پی دارد.

 

اگزوز خودرو باید استاندارد باشد:

هر چه اگزوز بزرگتر باشد رادمان آن بیشتر است یک تفکر اشتباه است. استفاده از اگزوز غیر استاندارد (بزرگتر یا کوچکتر) باعث کاهش قدرت موتور خودرو و افزایش مصرف سوخت می شود.