phone numbers

‌‌رفع بخار شیشه 

تمام خودرو های دارای کولر سیستم ضد بخار شیشه دارند!
حتی پراید!!!!!!!!

اگر در روز بارانی یایک روز سرد برفی شیشه جلو دچار بخار شد!!!
مطمئنا اکثر افراد با قراردادن سلکتور وضعیت دریچه هوای سیستم بخاری در وضعیت (باد به سمت زیر شیشه )سعی در از بین بردن بخار شیشه توسط باد گرم بخاری میکنند..

راهکار:
وضعیت دریچه انتخاب وضعیت باد سیستم تهویه رو در حالت (باد به زیر شیشه) قرار داده.
سپس شیر بخاری را از وضعیت گرم به حالت سرد(از سمت قرمز به سمت آبی )تغییر بدهید.

و در آخر کلید A/Cرا فعال و فن را روشن کنید.

هوای سرد ناشی از عملکرد کولر با عث تعادل دمای بیرون و داخل خودرو شده که منجر به از بین رفتن بخار ایجاد شده به روی شیشه خواهد شد.

برای تداوم این حالت کمی شیشه های طرفین (سمت چپ و راست)را پایین آورده و حالت دریچه،سیستم تهویه را به حالت زمستانی تغییر بدهید.
کلید A/Cرا خاموش کنید
شیربخاری را بحالت وضعیت گرم روی حالت قرمز قرار دهید.
حالت دریچه سمت زیر شیشه باشد,