phone numbers

استارت_نزدن_مگان 

درزپلاستیک فیوز راباپیچ گوشتی بازکرده واتصال فیوزیوز راچک میکنیم که قطع نباشد.

تشخیص تخصصی: #سلکتور اهم متر را روی بوق میگذاریم ویک سرسوزن اهم مترراروی یکسرفلزی فیوز وسوزن دیگراهم مترراروی سردیگرفلزی فیوزمیگذاریم.

اگرصدای بوق اهم مترراشنیدیم فیوزسالم است واگرنه فیوزسوخته است.
 
راه حل:اگرفیوزقطع بود آنرا #تعویض میکنیم.

اگردرشرایط خاص دسترسی به فیوزیاتعمیرکارنداشتیم میتوانیم بایک تکه سیم دوسرفیوزرامتصل کنیم تادر اولین فرصت آنراعوض کنیم.

به صفحه نمایش نگاه کنید.خطای ELECTRONIC FALTدیده میشود؟
دراین حالت بعدازفشردن دکمه استارت معمولابرق پشت آمپرمی آیدسپس درصفحه نمایش وسطELECTRONIC FALTدیده میشودولی خودرواستارت نمیخورد.

ایراد:استپ ترمز زیر پدال ترمزخراب است.
راه حل:سوکت استپ ترمز راجدامیکنیم سپس استارت میزنیم.

اخطار:
دراولین فرصت مشکل رابرطرف کنید(چون دراین حالت خودروحتی اگرخلاص نباشداستارت میخورد)