phone numbers

وظیفه سنسور دور موتور:

1-ارسال اطلاعات دور موتور و انجام عمل استارت برای ECU
2-ارسال اطلاعات لازم جهت تشخیص نقطه مرگ بالا توسط ECU  
3-ارسال اطلاعات لازم برای تنظیم زمان مناسب جرقه. با دریافت اطلاعات ارسالی از این حسگر زمان مناسب جرقه ،میزان پاشش سوخت و مدت پاشش سوخت را تشخیص داده و دستورات لازم را برای ایسیو صادر می کند