phone numbers

ریموت خودرو لیفان x60


در صورت گم کردن تمام کلیدها و قفل کردن با ریموت شما اگر کلید هم تعریف کنید این خودرو استارت نمیشود و حتی نمیتوانید ریموت تعریف کنید
راهکار 9 بار سویچ را باز و بست کنید تا از حالت دزدگیر خارج شود

در مورد کد این خودرو چهار رقم آخر شاسی در غیر اینصورت چهار تا 1 وارد کنید و اگر باز اوکی نشد ایموبلایزر را  باز کرده و ای سی هشت پایه به شماره 95040 رو خوانده و خط 60 اعداد ردیف 3 به بعد 4 رقم کد است.