phone numbers

پمپ آب (واترپمپ):


وسيله‌اي است كه به منظور گردش سريع و راحت آب موجود در رادياتور و در اطراف موتور بكار رفته و حركت آن از طريق موتور و تسمه پروانه تامين مي‌گردد، بدين صورت كه چون هميشه در قسمت پائين رادياتور آب خنك و در بالاي آن آب گرم (برگشت داده شده از موتور) وجود دارد، لذا براي رساندن آب جهت خنك كردن قطعات موتور از شيلنگ پائين رادياتور، آب بوسيله مكش حاصل از واترپمپ وارد كانال‌هاي بدنه سيلندرهاي موتور شده و پس از گردش در اطراف سيلندرها و خنك كردن آنها، در حاليكه خود آب مقداري گرم شده از طريق كانال‌هاي سيلندر به گرم‌ترين نقطه موتور كه سرسيلندر ها مي‌باشد هدايت و پس از عبور از اطراف سوپاپ‌ها و شمع‌ها و خنك نمودن آنها از طريق ترموستات و لوله‌هاي بالا جهت خنك شدن مجدد وارد رادياتور می گردد.

 ترموستات:

سوپاپي است كه درمسير راه آب برگشتي از موتور به رادياتور قرار دارد و كار آن ثابت نگهداشتن دماي آب موتور مي‌باشد.
با توجه به اينکه بيشترين سائيدگي قطعات موتور زماني است که موتور در حال سرد کار مي‌کند، در نتيجه براي جلوگيري از اين نوع سائيدگي در موتور روش‌هاي مختلفي وجود دارد از جمله نصب ترموستات، استفاده از مواد خنک کننده و پروانه اتوماتيک را مي توان نام برد.