phone numbers

تعریف و برنامه ریزی دریچه گازبرقی بدون استفاده از دیاگ 

خودروهايي که دریچه گاز آنها برقیست به هر دلیلی اگر ای سی یو,  موقیت دریچه را تشخیص ندهد ، خطای برنامه ریزی دریچه گاز ظاهر شده و موتور گاز نمی خورد،
در این شرایط میبایست اقدام به تعریف دریچه گاز به روش زیر نمود :
 

 سوئیچ را تا انتها باز كنيد
 حدود ٢٠ ثانيه منتظر بمانيد
 پدال گاز را تا انتها فشار داده و ٢٠ ثانيه نگه داريد
بدون اينكه پا را از روى پدال برداريد سوئيچ را ببنديد 
 ٢٠ ثانيه منتطر بمانيد و بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنيد و ماشین را روشن كنيد.