phone numbers

چند ایراد متداول در خودرو و رفع ایراد آن ها :


خودرو به صورت نیمه کامل روشن می شود ولی با ها کردن سوییچ خاموش میشود 
خراب شدن و یا نیم سوز شدن کویل


روشن نشدن خودرو در هنگام استارت گرم(یعنی 20تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن موتور)

سنسور دور موتور ایراد دارد (این سنسور در اثر گرمای زیاد کیفیت خود را از دست میدهد) و یا براده های نوک آن تمیز گردد .

بد روشن شدن خودرو در آب و هوای سرد
سنسور دمای آب

خودرو در هنگام روشن شدن دچار خام سوزی میشود              

سنسور اکسیژن خراب است.