phone numbers

موتور روشن   در پارکینگ متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید. احتمالا مصرف سوخت خودرو شما نیز بالا رفته است و موتور دچار خام سوزی شده است,

مشکلات احتمالی 

در سیستم کنترل الکترونیک موتور اشکالی پیدا شده است.

مشکل سیستم احتراق وجود دارد.

تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است خراب شده باشد.

موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد و یا موتور خیلی داغ شده است.