phone numbers

ارتعاشات عرضی فرمان 


 
توضیح مشکل: اگر متوجه ارتعاش عرضی در فرمان شدید، وقتیکه روی سطح ناهموار هستید اتفاق میافتد.

مشکلات احتمالی عبارتند از: 

چرخهای شما ار بالانس خارج شده اند. 
فشار چرخها درست نیست. 
چرخها خورده شده اند. 
یک قسمت از اتصالات فرمان شل و یا خراب شده است و باید #تعویض شود. 
قطعات سیستم تعلیق خورده شده اند