phone numbers

 

یکی از راه ها در زمان عمل نکردن ترمزها 

معکوس بکشید:  اگر اتومبیل شما #اتومات است، آن را در حالت #دستی قرار داده و دنده را 1 یا 2 کنید.

اگر اتومبیل شما دنده دستی است، سعی کنید کم کم دنده را کم کنید. یعنی اول دنده را 3 و پس از کمی حرکت و کم شدن سرعت، دنده را 2 کنید. 

 دقت کنید که بطور ناگهانی به دنده پایین (1 و 2) شیفت نکنید چون ممکن است کنترل اتومبیل را از دست بدهید