phone numbers

معایب نا میزان بودن فشار باد تایرها

اگر فشار باد خیلی زیاد باشد، معایب زیر ظاهر می‌شود:

 باریک شدن سطح تماس لاستیک و جاده، کاهش قابلیت‌های لاستیک و پایداری آن

 سلب آرامش و راحتی در رانندگی

 

 ساییده شدن بیش از حد قسمت میانی

 از بین رفتن قابلیت جذب نیرو‌های وارده از جاده به لایه‌های میانی لاستیک و افزایش آسیب‌پذیری آنها

 

 تمایل زیاد به جدا شدن لایه‌های لاستیکی در زمان گرم شدن لاستیک، به دلیل تجمع نیروها در مرکز آج‌ها

 

اگر فشار باد کم باشد، معایب زیر ظاهر می‌شود:

 زیاد شدن مصرف سوخت به دلیل افزایش سطح تماس لاستیک با جاده

 سفت شدن یا انحراف فرمان به یک سمت در هنگام کم ‌باد بودن چرخ‌های جلو 
 

 ساییده شدن سریع‌تر و بیشتر قسمت بیرونی آج‌ها 

بروز خطر جدی با بالا رفتن بیش از اندازه دمای لاستیک در زمان حرکت به دلیل تغییر شکل زیاد در ناحیه تماس لاستیک با جاده و افزایش احتمال جداشدن لایه‌ها.