phone numbers

نصب سیم کشی سیستم قفل مرکزی خودرو❗

 

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار با مطلب آشنایی با سیم کشی سیستم قفل مرکزی خودرو با هم همراه می شویم تا با نحوه عملکرد و ویژگی های آن در خودرو آشنا شویم❗

سیستم های اتصال مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی به همراه سایر اجزای آن ارائه می شود. برای انجام سیم کشی مدار قفل مرکزی به ترتیب زیر عمل کنید:

جعبه ی ابزار برق خودرو و اجزای سیستم قفل مرکزی را آماده کنید

اتصال ترمینال منفی باتری خودرو را قطع کنید

عملگرهای درها را به روی بدنه ی در خودرو نصب کنید ( هنگام نصب عملگرها دقت کنید که عملگر پنج سیمی متعلق به در خودرو سمت راننده است )

نقشه ی مدار الکتریکی مندرج در دفترچه ی راهنمای نصب سیستم قفل مرکزی را مطالعه کنید و با استفاده از کد رنگ سیم ها ارتباط اجزای مدار را به وسیله ی سیم های موجود انجام دهید.

واحد کنترل الکترونیکی سیستم قفل مرکزی را در داخل پنل جلوی راننده در محل مناسبی قرار دهید

اتصال ترمینال منفی باتری را برقرار کنید و عملکرد سیستم قفل مرکزی را بررسی نمایید