phone numbers

لایل لرزش بیش از حد موتور خودرو

1_ بهم خوردن نسبت تراکم محفظه احتراق

2_ خرابی سنسور اکسیژن،دما یا سنسور فشار ورودی

3_ خرابی سوزن انژکتور

4_ برق دزدی خودرو

5_ کثیفی فیلتر هوا

6_ روغن موتور بی کیفیت

7_ شل بودن پیچ دسته موتور

8_ بنزین معمولی مورد استفاده در خودروهای خارجی